Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos2

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-06-1788

Type: Verklaring door de pachter van de tiende van de Kasteelhoek te Beselare, betreffende de verdeling van de tiende onder de verschillende tiendenheffers

Beschrijving: Joos Pijppe filius wijlent Martinus, inwoner van Beselare, verklaart dat hij meer dan 30 jaar lang tienden gepacht heeft te Beselare, onder andere meer dan 17 jaar lang de tiende van de Kasteel-Hoek, die toebehoort aan de abdij van Zonnebeke en de markies van Beselare, en voor een klein gedeelte aan de pastorij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven Joos pijppe filius wijlent martinus oudt ontrent De negenEnvijftigh Jaeren geboortig Ende woonachtig binnen Dese prochie van Becelaere Den welcken verclaert Ende attesteert bij Desen voor waerachtig van over de Dertig Jaeren thienden Jn dese prochie gepacht thebben Ende onder andere Dat hij Beth Dan seventhien Jaeren Consecutif jn pachte heeft gehouden ende opgehaelt heeft trecht van thiende op alle de Landen van den tweeden Canton of soo genaemden Casteel houck Competerende de abdie van zonnebeke alwaer de selve abdie gerecht Ende Jn possessie is te heffen Den derden schoof ende de ses resterende Competeren Den heer marquis gelijck oock de novaele thienden onder den selven Canton ter reserve alleenelick op twee partien Lants Competerende joseph Duthoy tsaemen groot ontrent De ses gemeten paelende van oosten De passchendael Beke west de passchendael Straete noort tmeersch ende Bosch alsnu ten Deele Saeijlant

test

Kynderen baltazar de Leu Suyt De Separatie deser thiende met de pastorie op welcken twee voorseijde partien de pastorie deser prochie is heffende tot ses schooven Ende de geseijde abdie De Drie resterende schooven ten honderden ende[?] verclaerende voorders dat de pastorie Deser prochie uytgenomen op de twee bovengeseijde partien nergens trecht van ses schooven en is hebbende aldus Dese verleent om te Dienen Daer En soo het Behoort tot Becelaere Desen 7 Juny 1788 met offer van alle tselve onder Eede voor alle Jugen En wetten te sullen affirmeren tot Dies aensocht sijnde toorconden

Joseh Pijpep [sic]

mij present Baijart