Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos7

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-12-1667

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1667".

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van de eedaflegging door Jan Deboutte filius Woultren als griffier, en van Caerel de Merseman als boswachter van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke verklaren dat Jan Deboutte filius Woultren met instemming van de abt van Zonnebeke de eed aflegde als griffier van Zonnebeke, voor de duur van een jaar, en dat Caerle de Merseman, eveneens met instemming van de abt, de eed aflegde van boswachter, tot deze beslissing herroepen zal worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Actum ter extreodrinaire vergaderijnghe van d'heer gillis deblieck bailliu Anth[eun]es kasteleijn ende marijn de Cantere Schepenen van mijn Eerweerden heere den Abt ende heere van Sonnebeke ende dat van sijne voornomde Prochie ende heerlichede van Sonnebeke den xxix.en [decem]bre 1667

Heeft Jan deboutte filius woultren met Consente van mijn voornomde heere ter Maenijnghe vanden voornomden bailliu ende kennisse vande selue schepenen ghedaen den ghewoonelicken eedt als greffier der voornomde Prochie ende heerlichede ende dat voor een Jaer van daete desere bij prouijsie ende wederoupen vanden voornomden heere In kennisse van welcke hebben bailliu ende schepenen voornomt dese gheteeckent Toorconden

E. de Blieck

marijn de cantere

Bij Laste van Anth[eun]is kasteleijn

Ten daeghe ende Presentie alsvooren heeft Caerle de merseman bij Consente

Verte

test

vanden voornomden Eerweerden heere Abt ende heere van Sonnebeke ghedaen den eedt van te wesen busch bewaerder der selue Prochie ende heerlichede midtsgaders tot het doen van alle Callaingien daer onder[...?] met last vande selue vp te brijnghen nochte daer van te composeren alles [...?] voorder Last als den seluen eedt is Jnhoudende ende dat alles bij prouijsie ende tot wederroupen mij Toorconden als greffier

Jan de boutte 1667

test

Admissie van Carel merseman tot het offesier schap etc[etera]