Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos9

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-04-1639

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan de pastoor van Watervliet, om de goederen en tegoeden van de overleden pastoor van Middelburg te gaan opeisen

Beschrijving: Bernard de Haene, abt en heer van Zonnebeke, geeft Guilliames van Houcke, religieus van de abdij van Zonnebeke en deken en pastoor van Watervliet, volmacht om in zijn naam de nodige juridische handelingen te stellen om de goederen en tegoeden van wijlen Jeronymus Vosterman, pastoor van Middelburg in Vlaanderen en eveneens religieus van de abdij, op te eisen en te innen.

Opmerking: Wellicht kladversie/formulier.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Damp Bernard de Haene Abt ende heere van Sonnebeke etc[etera] hebben ghedenomeert gheconstitueert ende machtich ghemaeckt (so wy doen by desen) Heer Guillia- mes van houcke Religeux onser Abdye, Jeghenwordich Deken ende Pastor van Waetervliet, hem gheuende volle macht autoritheyt ende speciael beuel, absolut ende irreuocable om wt onsen naeme te gaene ende compareren voor alle heeren Jugen ende wetten daert van noode wesen sal, ende aldaer te versoucken de lichtynghe vande goederen meublen ende achterstellynghen achterghelaeten by wylent heer Jeronymus Vosterman Jn synen leuen Pastor van middelburch in vlaendren, ende Religeux onser Abdye, ende dat onder behoorelycken Jnuen- taris ofte notitie, de pennynghe daer of procederende t'Jnnen ende t'ontfanghen, quitantie te gheuen van synen ontfanck, t'sy wettelyc ofte onder syn anteecken, behaudens van alles doende behoorelycke rekenynghe bewys ende reliqua Ende voorts generaelyck ende specialyck al te doene dat wy in persone selue wesende sauden connen ofte moghen doen Alwaert ooc soo dat de saeke ampelder Last ware verheysschende dan hier vooren ghespecificeert es, Belouende vp tverbant als naer style te hauden voor goet vast ende van weerden al t'gonne by den voornomden heer Guilliames ghedaen ende ghebesoingneert sal wesen. Actum Jn onse voorseyde Abdye ende onder onsen segel hier op gedruct desen xiij April, een duyst seshondert ende neghen en dertich

test

forma van iemant t auctoriseren in eeniche van onse alteren