Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos8

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-06-1661

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan de dispensier van de abdij om 2 renten van de abdij over te dragen aan Elisabette Noose

Beschrijving: Melchior Dauid, abt en heer van Zonnebeke, geeft Jaecques Piers, dispensier van de abdij, volmacht om in zijn naam twee renten van de abdij van Zonnebeke over te dragen aan Elisabette Noose.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij damp melchior dauid abt ende heere van Sonnebeke hebben gheconstitueert ende machtigh ghemaeckt soo wij doen bij desen heer jaecques Piers onsen dispensier omme vuijt onser naeme te compareren voor alle wetten ofte publicque personen dies van noode sijnde ende vuijt de selue onse naeme te vertranspoorteren ende cederen ten proffijcte van elisabette noose twee distincte renten t'voorschreven ons clooster competerende soo in capitale als verloopen d'eene bedraghende vier ponden drie schellijnghen ende [...?] bij Jaere sprekende tot laste van S[ieu]r Jooris Camp, ende d'ander drije ponden grooten bij Jaere sprekende ten laste van anth[euni]s Claijs, alles volghende d'originele briefuen van constitutie daervan sijnde ande welcke vuijt vuijt [sic] cortheijt wij ons refereren belouende voor goet vast ende van weerden thouden als t'gonne bij den voorschreuen ghemachtichden gedaen wert

[in de marge:] op t'verbandt als naer rechte actum Jn sonnebeke desen viij.en Junij 1661 Toorconden drije ponden grooten

test

procuratio