Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos15

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-01-1652

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. De meest recente datum in het stuk, wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "tot Sente martens daghe xvjC eenenuiftich incluis" (11/11/1651); "inde maent van nouemb[re] 1651" (11/1651); "te kersmisse xvjC eenenuiftich" (25/12/1651); "te Lichtmisse tweenuiftich" (02/02/1652); "den lesten Januarij xvj tweenuiftich" (31/01/1652).

Type: Rekening van de achterstallige kapoenrenten te Hooglede ten voordele van de abdij van Zonnebeke te Hooglede [+ kwitantie]

Beschrijving: Overzicht van de personen die de abdij van Zonnebeke nog achterstallige kapoenrente schuldig zijn, voor het gebruik van 15 gemeten grond te Hooglede. Het betreft de achterstallen tot 11/11/1651.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Specificatie bij Personen die ghelden ende schuldich zijn ande Abdie van Sonnebeke vifthien capoenen met de toebehorten op vifthien gemeten lants in Hoochlede waeraf accort gemaect is vande verachterde iaren tot Sente martens daghe xvj.C eenenuiftich incluis tusschen den heer Prior van Sonnebeke geassisteert van heer Guiliames Van houcke Deken van Rousla- re inde maent van nouemb[er] 1651 ende Anths. de Cock Pauwels Angilles martine van hecke huisvrauwe van Paschier de Cueninck Catheline middelems huis- vrauwe van Jan nollet so ouer heurlieden seluen als ouer d'ander medeghelders Paschier de Cueninck ouer sijn seluen als ouer de drie kinders van Boij de Cueninck als ouer Guiliames Proot causa vxoris dochter van Clais decueninck die een gemet ende een Roe heeft ende d'hoirs Jan de Cueninck wonachtich tot Hoochsta[de] die twee linen heeft de kinderen van Boij de Cueninck w[...] vijftinen[?] tsamen maken[de] ontrent drie gemeten een line tot elf gro[oten?] den Capoen xxxvij s v s iiij d parisis[?]

Anth[euni]s de Cock vausa vxoris te voren huisvrauwe van Joos vereecke filius P[iete]rs ouer sijn seluen drie capoen en half ende twee en halft ouer Pauwels Angillis t'samen ses capoenen makende - lxvj lb parisis

Anth[euni]s van Dale ouer P[iete]r van Dale die eigenare is van twee gemeten en half ouer twee en half capoenen - xxvij lb x s parisis

Cornelis Bloeme een gemet ende ghelt een capoen xj lb parisis P[iete]r de Cueninck filius Joos een half gemet een halfe capoen xj lb parisis als pachter vande hoirs Jan verstrate [...?] van meester Ignatius Willems

Louis Del smet causa vxoris te voren huisvrauwe van Louis de Cueninck filij Joos De Cueninck een haluen capoen ouer een half gemet - v lb x s parisis

Dus noch te vinden een gemet een roede mijn

test

Het accort vande verachterstheden was te betalen derthien ponden gr[oot]e[?] te kersmisse xvj.C eenenuiftich ende te Lichtmisse tweenuiftich makende een hondert sesenuiftich ponden parisis Waerop den lesten Januarij xvj tweenuiftich martine van Hecke huisurauwe van Paschier de Cueninck betaelt heeft - xix lb parisis

Anth[euni]s van Dale heeft eodem die betaelt xij lb v s parisis

Cornelis Bloemme heeft betaelt - v lb x s parisis

Louis de Smet ende P[iete]r de Cueninck - v lb x s parisis

Anth[euni]s de Cock - xxxij lb parisis

ende vorts ontfaen van bouenschreuen personen tot het voldoen vande ses ponden thien schellingen groote makende achtentseuentich gro[oten?] parisis ouer d'helft ende eerste paijement van derthien ponden grote drie parisis vifthien schele parisis

test

Hoghelede