Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1508

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-01-1669

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden xxi° januarie 1664" (21/01/1664); "vanden vierden febr. 1666" (04/02/1666); "opden vijfuentwintighsten Julij 1665" (25/07/1665); "vanden jare xvj.C drijentsestich ende vierentsestich" (1663 en 1664); "Den 4 xbre 1669" (04/12/1669).

Type: Overeenkomst tussen de procesvoerende partijen van Roeselare-Stad en Roeselare-Buiten, betreffende gemeenschappelijke onkosten en beslissingen

Beschrijving: Er waren 3 processen hangende tussen de gezworen bestuurders van de parochie van Roeselare-Buiten, en het bestuur van de stad Roeselare; daarom wordt de verschillende partijen een reglement opgelegd door het hof. Dit reglement behandelt, onder andere, de betaling van lonen en andere onkosten (voor zover die niet ten laste van de tiendenheffer zijn), het uitkeren van pensioenen, en - in het algemeen - allerlei zaken die beide partijen aangaan, zoals het afhoren van de gemeenschappelijke rekeningen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghesien de drij processen ghesustineert voor Comissarissen vanden houe teerste tusschen Pieter Boutten fran[ciscu]s houesele fran[ciscu]s messeman ende Laureins de snouck gheswooren regierders der prochie van Rousselaere Buuten heeschers bij requeste vanden xxi° Januarie 1664 ende ver...ckers van reglement ter andere ende Burghmeestere ende Schepenen der stede van Rousselaere verweerers ter andere het tweede tusschen de selue gheswoorens Regierders heesschers bij requeste vanden vierden febr[uari] 1666 ter eendere ende de selue Burghmeestere ende Schepenen der stede van Rousselaere verweerders ter andere het derde tusschen de selue Burghmeestere ende schepenen van Rousselaere heesschers bij requeste ende hier t'houe gherenvoy... ter eendere ende de selue gheswooren regierders der prochie van Rousselaere buijten verweerders ter andere ghesien oock de deuoiren bij commissairis ex officio ghedaen jnghevolghe vande Jnstructie Bijden houe jnde selue eerste saecke gheaduiseert t'sel... reght doende jnde voornomde eerste jnstantie ordoneert ende statueert bij vorme van reglement prouisioneel ende tot ander ordonnantie vanden houe de naervolghende pointen ende articulen Eerst dat die

test

vande prochie van Rousselaere Buijtten sullen Contribueren met die vande stede van rousselaere hedent den lesten accorde jnde ordinaire gagien ende pensioenen vanden Cappellaen Coster sanghmeester clockspeelder scholmester organist jnde Prijsen vande Catheerssemus huijsheure vande voornomde scholmestere onderhout vande horlogen t' luijden vanden dach noen ende auont- clocke metsgaders jnde oncosten vande ordinaire processen ende van t'onderhout vande Cloken ende orgele Jtem jnt t'onderhouden vande prochie kercke der seluer stede voor soo veele het wanneer[?] daer toe met looftesank en waere oft dat verstaen wierde dat de groete thiende heffers daer en niet verobligeert en waeren voorts oock jnt pensioen vanden doctor ende cherugijn jndien Bij ghemeene resolutie Bij die vande Stede ende prochie ghesaemdelick te nemen gheradich gheuonden wort aen yemant van hemlieden eenich pensioen ofte bijleg te accorderen oock int pensioen vanden Bode van Rousselaere op gent midts Bij hem Bestellende de Brieuen

test

aen die vande prochie Buijtten opden seluen loon ende opden tijt bij ghemeene resolutie te determineren ghereserueert het pensioen ouer tluijden vande clocke ghenaempt het wequeroen ende t'gonne vande wercvrauwe die Blijven tot laste vande Stadt alleene wel verstaende dat alle de selue gaigen ende pensioenen sullen Blijuen als van oudts ofte soo de selue ofte eenighe van dier wierden vermindert ofte vermeerdert sal sulcx gheschieden met onderlinghe communicatie ende resolutie soo sij oock sullen contribueren jnde oncosten vande logementen passaigen ende repassagien ande millitaire pionniers werck lieden waeghens ende andere van ghelick nature midtsgaders jnde vacatien te dien opsichte Bij ghemeene resolutie te doen soo wanneer het last der seluer prochiewijs moet worden ghesupporteert ende anders niet dat die van Rousselaere Buijtten

test

behoorlick ende competentelick sullen worden gheconvoceert ouer alle ghemeene zaeken der stede ende prochie ouercommende omme met ghemeene resolutie daer ouer ghetraiteert te worden ende dat ten minsten twee ofte drije daghen te vooren euenwel alsdan moeten Resolueren worden soo dat die vande Stadt nochte die van Buijten sullen vermoghen te doen eenighe donatien ofte recognoissantien aen wie het sij ende soo wanneer niet excuseerlick en waere dat sulcx gheschieden met ghemeene resolutie ende daer ouer een comste[?] soo voorseijt js ende op hemlieden Beede naeme dat alle jaeren sal ghedaen worden de ghemeene rekeninghe van alle de selue oncosten opden xiiije Junij ofte daechs daer naer alsot sondach ofte heylich dagh is daer toe die vande prochie sullen worden gheconvoceert Competenten soo voorseijt es

test

dat de directie ende regierijnghe vande voornomde prochie sal Blijuen aen vier notable persoonen der seluer als van ouden tijde diemen sal Blijeuen qualifieren gheswoorene regierders der prochie van rousselaere sonder dat die vande stadt hemlieden sullen hebben te Bemoeijen niet meer met haerlieder rekeninghe als jnt Lesen vande selue gheswooren pointers zetters ontfanghere als andersins jn eenighe manieren dat de selue[?] gheswoorenen sullen worden ghekoren[?] bijde afgaende als van oudts vande notabeste ende Beste ghestaedde vande selue prochie die schuldich sullen sijn eedt te doen jn handen vanden officier principael vande jurisdictie daer onder sij woonachtich sijn dan sullen worden geexcuseert voijagien ofte deputatien soo veele alst moghelick is dan de vooruallende

test

affairen soo danich sijnde dat Preciselick deputatie verheeschende sal neffens den genen vande Stadt oock ghecommittert worden eenen van weghen de prochie Eyndelinghe dat jnt nemen vande Resolutie op alle de voorschreuen ghemeene saecken die vande prochie sullen ghelick staen in wijlen met die vande Stadt de welcke Bijden[?] met meer persoonen en sullen moghen Comitteren vuijt hemlieden Collegie alften[?] en compareeren vande selue ghesworne ende aleer recht te doene opde precise quitte die elck van partien jnde questieuse oncosten te draghen heeft t hof ordonneert aende selue naerder ende Preciselick te voldoene aen het seuenste article vande Jnstructie Jnde saecke gheaduiseert opden vijfuentwintighsten Julij 1665 ende niet mijn van nu voort aen jnde selue ghemeene

test

oncosten te contribueren Te weten dheesschers ten aduenante van vijffenvichtich ende de verweerders vande vijfenveertich jnt hondert condemnerende voorts de verweerders jnde twee deelen van drije vande Costen vanden procese tot nu toe gheschiet ter tauxatie Compenserende tander derde vut causen ...nde vuijttende sijn aduijs jnde tweede zaecke verclaert dexecutie dies questie is quaet condemneert dienvolghende de verweerders de selue te laeten vaeren Cos[teloos?] ende schaedeloos ende jnde costen vanden processe ter tauxatie Eyndelynghe vuijttende sijn aduijs jnde derde saecke verclaert d'heesschers jnde versochte letteren executoriale te sijne niet ontfanghelick voor alsnoch ende Condemneert de selue jnde costen vanden processe ter tauxatie vanden

test

houe (onverlet de rekeninghe vanden jare xvj.C drijentsestich ende vierentsestich te doen sluijten voor commisarissen vanden houe ofte andersins Zoo sij te raede worden ghedaen jnde Camere vanden raede in vlaenderen tot ghent den xxvj.C Januarie xvj.C neghenentsestich onderstont Masseau

Den 4 [decem]bre 1669 is gemaeckt accort vande resterende difficulteijten de ende hemlieden vorzeit[?] alwaer met Belofte van tinhaudenden ende acqui...sta... aende prouisioneele sententie Memorie

test

accoort tusschen de Regierders van Rousselaere binnen ende buiten raeckende de affairens ghemeene tusschen de Stadt ende prochie buiten Anno 1669