Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1481

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-10-1728

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Anthoine de Cuypere als nieuwe baljuw van de heerlijkheid en hernis van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, stelt Anthoine de Cuypere, griffier van de stad en het graafschap van Lo, aan als baljuw van de heerlijkheid en de hernis van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse [+ voorwaarden van de aanstelling].

Tekst

test
[voorkant]

Wij patricius holvoet Abt ende temporeelen heere van zonnebeke op het goet Rapport aen ons gedaen vanden persoon van Anthoine de Cuypere greffier der stede ende Graefschepe van Loo hebben hem mits desen ghecommitteert voor onsen bailliu ende wettelicken maenheere van onse hernesse ende heerlichede in Lampernesse Casselrie van veurne mitsgaders tot het ontfangen van onse heerlicke renten daer onder resorteerende Recht ende justicie te doen met de mannen ende heerders der seluer hernesse soo als naer Justicie behooren sal de debiteurs te dwijngen in cas van refuijs te doen alle verhoofdijngen ende reliefuementen dieder onder onse geseide hernesse sullen vervallen ende voorder generalick ende Specialick alles te doen t'gonne eenen wel geconstitueerden bailliu toecompt ende vermagh alles op alsulcke proffijtten ende Emolumenten als wijlent d'heer franchois norbert Marrannes sijnen voorsaet in officie ghehadt ende genoten heeft ende mits bijden geconstitueerden alle Ses Jaeren doende rekenijnghe van sijne administratie dit alles nochtans tot ons wederrouppen in teecken der waerheijt hebben wij desen verleent onder onsen zeghel ende hantteecken met belofte van alle t'gonne bij onsen ghemaghtighden sal worden gedaen te houden

Gedeelte van

test
[voorkant]

voor goet vast ende van weirden onder het verbant als naer stijle gegeuen in onse abdie desen achthienden octobre Seuenthien hondert acht en twijntigh toorconde

test
[voorkant]

Zonnebeke 1728