Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1443

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-11-1511

Type: Bevel van de Raad van Vlaanderen aan de deurwaarder om de partijen te dagvaarden in het geschil tussen de gezworenen, en de pastoor, beneficiehouders en officianten, van de kerk van Roeselare

Beschrijving: De Raad van Vlaanderen ontving een verzoekschrift van Pieter van Stamps, baljuw van Roeselare, en van de gezworenen van de kerk van Roeselare, Ioos de Langhe, Mattheus vanden Bussche en Pieter vander Straete. Deze laatsten verklaarden dat het steeds hun goed recht geweest is om, wanneer een rechthebbende op een kerkloodje verdween, zelf een geschikte persoon voor te stellen aan de pastoor en andere beneficianten en officianten; wanneer de pastoor hem accepteerde, dan kreeg deze persoon een volledig loodje. De laatste keer, echter, dat zij iemand presenteerden - heer Claijs - wilden de pastoor, meester Passchier Bierin, en de officianten en beneficianten deze persoon slechts een half loodje geven, en slechts voor een beperkte termijn. De gezworenen beweren hierdoor benadeeld te zijn voor een bedrag van 10 pond parisis. De deurwaarder krijgt de opdracht om de pastoor, beneficianten en officianten van de kerk van Roeselare te dagvaarden, en de eisers te bevestigen in hun bezit, en de verweerders te veroordelen tot schadevergoeding. Bij verzet tegen deze veroordeling, komt de zaak voor de vorst. [Notitie volgend op de tekst: de verweerders gingen in beroep, en daardoor kwam de zaak voor de Raad van Vlaanderen. Men kwam tot een overeenkomst in de zaak].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De raetslieden des ghecoren keysers etc[eter]a Den eersten Deurwaerdere van... camere vanden rade ons voorseijt heerre in vlaendren hier op versocht Saluut W[ij] hebben ontfaen de supplicatie van pieter van stamps als balliu vander stede van roessel[are] mids gaders ioos de langhe mattheus vanden bussche pieter vander straete ghe- zwoornen vander kercke van roeselare grieuelic claghende ende al ten fijne van saijsijne inhoudende hoe dat ten goeden ende Juusten title te verclaerne in tijden ende in wijlen de... supplianten ende huerlieder voorsaten hebben recht ende sijn in ghoeden possessie ende saijsijnen z... wanneer een vanden loode vachiert inde selue kercke daer sij vermoghen een persoon pb... nut ende ydoon te presenteren den prochipape ende ander beneficianten ende officianten aldaer Jn possessien ende in saijsijnen den zeluen persoon alzo ghepresenteert dien bijden zeluen prochipape ... accepterende ende possessien ende saijsijnen sulcken ghepresenteerden ende gheaccepteerden persoon vulle bodt es daere gheuene bijden ontfanghere vander seluer distributien ghelijc ander vander selu[er] kercke in possessie ende saijsijnen de vruchten baten profijten ende emolumenten daerof commen[ne] te hebbene theffene ende tontfane ende die te bestedenne theuren oorboore ende profijt... Jnde qualiteijt als bouen alleene ende ouer al vander desen ende meer andere rechten part... hebben de supplianten ende huerlieder voorsaten paijsijuelic gheuseert ende ghepossessee... van sulcken tijden ende ghelijckerwijs al der ghenouch es om goede possessie ende saijsijne vercreghen thebbene ende te behoudenne ende zonderlinghe bijder laetster iaerschaere ende exploijte desen niet ieghen staende theift nu onlancx ghelieft meester passchier bierin prochipape ende ander beneficianten ende officianten vander seluer kercke naer dat sij supplianten hemlieder ghepresenteert hadden ende sij gheaccepteerdt eenen her Claijs van hem alleenlic te doen gheuene half loodt zekeren corten tijt ende daer naer gheen loodt te willen gheuen hem refuzerende Den Supplianten alzo verturbert in heuren rechten possessien ende saijsijne oralic ende bij faijten onduechdelic ende van nieut... ende hemlieder scade doende ter somme van tien ponden parisis behoudens Juuste extimacie zo zij zegghen versoukende ons prouisie Waeromme wij anghesien de sake voorseijt wij v ontbieden ende beuelen van ons heeren weghe daertoe committerende bij desen onsen lettren daer ghij vp daer v blijcke van dats voorseijt es dachuaerdt den voorseijden prochipape beneficianten ende officianten vander voorseijder kercke ende andere eijst noot te comparerene voor v te zekeren daghe ende huere Jnde voorseijde kercke ou... andere plaetsen contentieulx ende aldaer houdt ende mainteneert den voorseijden supplianten

test

Of huerlieder procureurs vter name van hemlieden In hueren rechten possessien ende saijsijnen voorscreuen ende weerende ende afdoende alle beletten hemlieden daer in ghedaen ter contrarien beuel doende van ons voorseijts heeren weghe den voorseijden prochipape beneficianten ende officianten vander voorseijder kercke ende andere eijst noot datse hemlieden verdraghen den supplianten meer sulcke of ghelijcke beletten te doene in hueren voorseijden rechten possessien ende saijsijnen ende hemlieden oplegghen ende betalen ouer de voorseijde scade de voorseijde somme van x lib. parisis behoudens Juuste extimacie ... int caes van oppositien ofte delaije de nieuwichede gheweerdt de zake contentieulx ghenomen ende ghestelt in ons voorseijt heeren handen als opperste om tghescil van partien Ende retablissement ghedaen realic ende bij faijte of andersins duechdelic vooren ende ald... weerelt Eerst dachuaert de opposanten ofte delaijanten te compareerne hier in th... teenen competenten daghe omme te tooghene de cause van dien den suppliante andwoordene ter cause voorschreuen met datter ancleuen mach bet ende te vull... te verclaersene in tijden ende in wijlen op dats noot sij te sien ordorien. vanden ... ende voort te procederene alzoot behooren sal Ons ouerscriuende wies ghij hiertoe ghedaen sult hebben ouerzendende tblijcken want wij v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel Ontbieden van ons voorseijt heeren weghen allen heeren officiers ende o[nder] saten versouckende allen anderen wient angaen mach dat sijts v dit doende neerstelic versta... ende obedieren Ghegheuen te ghendt onder den zeghele vanden voorseijden camere den vj.sten in nouembre Jnt iaer duust vijf hondert elleue

Bij mijnen heere vanden rade gheordineert in vlaendre Sic signatum[?] y waernewijc

Te executie gheleijt bij charels baeijaert Jn forma ende midts oppositie van den prochipape ende de beneficianten als doe residerende de sake es comen Jn processe voor mijnen heeren vanden raedt Jn vlaendren tot enquesten an beede zijden ende productien ghedaen waerof vanden v... prochipape ende capellane procureur was aernoudt bisscop ter salegher memorien ende als inde sake stont vp wijsdom so wasser ghemaect een apoyntement sulc als hier naer volcht - bij ons wille van mijn heer van rauestaijn