Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1437*

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-10-1702

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Geeraert Boutten tot griffier van Zonnebeke, voor een periode van 3 jaar

Beschrijving: Ambrosius, abt en heer van Zonnebeke, stelt Geeraert Boutten aan als griffier van Zonnebeke, voor een periode van 3 jaar [+ voorwaarden van de aanstelling].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Vanaf hier doorstreept:] Wij ambrosius Abt ende heere van sonnebeke ons betrauwende op de Capaciteijt van geeraert boutten ende gheinformeert sijnde van sijn goet Leuen ende Comportement hebben den seluen Boutten ghestelt ende gecommitteert greffier vande voorn[omde] prochie bij prouisie ende voor den tijdt van drie Jaeren naestcommen[de] met alsulcke proffijtten ende emolumenten te weten voor de eene helft als an tvoornomde officie van greffier aldaer is competerende blijuende dander helft ten proffijtte van[de] w[eduw]e S[ieu]r Joos Verenne ouerleden greffier gedeurende haeren pacht die sij alsnu is houdende vande abdie aldaer ende behoudens hij de selue abdie sal dienen in voorvallende affairens sonder te pretenderen eenich verghelt mits doende den ghewoonelicken eedt Jn onse handen ende ten voorderen volcommende alle tgonne Incumbeert ande selue greffie Toirconden tot Sonnebeke desen xxvj.en [octo]bre 1702 onderteeckent Ambrosius Abt ende heere van Sonnebeke

BRU-AGSB-Z-n1437 [achterkant]

Commissie van de greffie Zonnebeke 1702