Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1437

Algemene gegevens

Type: Bevestiging door Geeraert Boutten van de ontvangst van zijn aanstelling tot griffier van Zonnebeke door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Geeraert Boutten verklaart dat hij van de abt van Zonnebeke zijn aanstelling tot griffier van Zonnebeke ontving [zie BRU-AGSB-Z-n1437*].

Opmerking: Wellicht een kladversie of kopie. // De tekst van BRU-AGSB-Z-n1437*, die overgenomen wordt in BRU-AGSB-Z-n1437, werd doorstreept; zie bij BRU-AGSB-Z-n1437* voor namen, instellingen en functies. // De tekst van BRU-AGSB-Z-n1437 is onvolledig.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen kent ontfanghen thebben sijner commissie van greffier deser prochie van sonnebeke danof den jnhouden hiernaer volcht van woorde te woorde

[Vanaf hier doorstreept:] Wij ambrosius Abt ende heere van sonnebeke ons betrauwende op de Capaciteijt van geeraert boutten ende gheinformeert sijnde van sijn goet Leuen ende Comportement hebben den seluen Boutten ghestelt ende gecommitteert greffier vande voorn[omde] prochie bij prouisie ende voor den tijdt van drie Jaeren naestcommen[de] met alsulcke proffijtten ende emolumenten te weten voor de eene helft als an tvoornomde officie van greffier aldaer is competerende blijuende dander helft ten proffijtte van[de] w[eduw]e S[ieu]r Joos Verenne ouerleden greffier gedeurende haeren pacht die sij alsnu is houdende vande abdie aldaer ende behoudens hij de selue abdie sal dienen in voorvallende affairens sonder te pretenderen eenich verghelt mits doende den ghewoonelicken eedt Jn onse handen ende ten voorderen volcommende alle tgonne Incumbeert ande selue greffie Toirconden tot Sonnebeke desen xxvj.en [octo]bre 1702 onderteeckent Ambrosius Abt ende heere van Sonnebeke ende ter sijden geseghelt met een cachet In rooden Lacke Toirconden tot tvermelde

test
[achterkant]

Commissie van de greffie Zonnebeke 1702