Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1444

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-01-1785

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 4 July 1757" (04/07/1757); "met den eersten February toekommende" (01/02/1785).

Type: Beslissing door de Zaal van Ieper om erfrenten te verkopen, om het bedrag dat beloofd werd aan de vorst, samen te brengen

Beschrijving: Uittreksel uit het Register van Resolutiën van de Zaal van Ieper, dat start op 04/07/1757, f° 80: Op 03/01/1785 namen de baljuws, schepenen en leenmannen van Geluveld, Zonnebeke en Boezinge in de Zaal van Ieper kannis van de acceptatie door de vorsten van de gift van de Zaal [zie BRU-AGSB-Z-1425 en BRU-AGSB-Z-1426], en hierop werd besloten dat de leden van het college erfrenten zouden mogen verkopen, om zo tot het bedrag van 90 000 gulden te komen.

Opmerking: Uittreksel. // BRU-AGSB-Z-1444 bevat dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-1428; voor namen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

test
[voorkant]

EXTRAIT uyt het Register van Resolutien van Myn Heeren Bailliu, Schepenen ende Edele Vassaelen der Zaele ende Casselrye van YPER, beginnende den 4 July 1757, alwaer, F.° 80, staet 't gonne volgt

Actum den 3 January 1785, ter generaele Vergaederinge van Myn Heeren Bailliu, Schepenen ende Edele Vassaelen van Gelu- velt, Zonnebeke ende Boesynge, de andere Heeren Vassaelen, alhoewel beschreven, niet zynde gecompareert:

LECTURE gedaen zynde van d'Acte Acceptatie van hunne Konincklycke Hoogheden over ende uytter Naeme van SYNE MAJESTEYT den KEYSER ende KONINCK van den Don Gratuit daer by breeder vermelt, wanof den Inhouden alhier volgt, &c. Wierdt geresolveert van Myn Heeren van het Collegie te authoriseren, omme ten Intreste van Vier ten Honderden in Renten Heritiere van Drie Hondert tot Ses Duysent Guldens op te lichten tot concurrentie van t'Negentig Duysent Guldens, meer ofte min, soo veele Sy sullen meynen noodig te hebben tot be- taelen den voormelden Don Gratuit, welckers Intresten sullen beginnen met den eersten February toekommende, ende alsoo suc- cessivelyck met de Oplichtinge.

Collationé

J. F. Liebaert