Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1511

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-11-1488

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te bamesse Jnt jaer xiiij.C neghen ende tachtentich eerstcommende" (01/10/1489).

Type: Inpachtname door Willem van Stamps van de Vrome-Tiende te Roeselare, van de abdij van Zonnebeke, voor een periode van 9 jaar

Beschrijving: De schepenen van Roeselare laten weten dat Willem van Stamps, poorter van Roeselare, voor hen verklaarde dat hij de Vrome-Tiende in pacht had genomen van de abt van Zonnebeke. Deze tiende strekt zich uit over de parochie van Roeselare en andere parochies. De pacht geldt voor een termijn van 9 jaar, voor de som van 18 pond groten Vlaamse munt per jaar, en neemt zijn aanvang te bamis 1489 [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Copie

Wij roegier denijs ende boudin va[n] steelandt Scepen[en] va[n]d[er] stede va[n] roesselare doen cond alle[n] lieden dat voor ons co[m]me[n] es wille[m] va[n] stamps onse poortere de welke tonsen p[rese]ntien ke[n]de verclaersde en[de] verlijede dat hij wel en[de] deuchde- like Jn pachte ghenome[n] hadde Jeghens onsen Eerwerdeghen vad[er]e en[de] r[e]ligieux Jn gode Eloy bijden godeliken ghedooghe Abt va[n] onser vrauwen kerke va[n] zu[n]ne- beke zijne thiende ghenaemt de vrome thyende huer bestrecken[de] Jnde p[ro]chien va[n] roessela[er]e en[de] a[n]d[er]en d[aer]o[n]trent de welke i[n] huere ghehouden hebben voortijs gillis va[n]d[en] ha[m]me en[de] pietre va[n]d[en] male den t[er]mijn va[n] neghen jaren lanc ghedue- ren[de] neghen vrome[n] heffende en[de] neghen pachte[n] ghelde[n]de en[de] dat om de so[m]me va[n] achtiene pond[en] gro[ote]n vlaemscher mu[n]ten zuuers heffens ghelts elcx jaers also langhe als den zelue[n] pacht ghedueren zal waeraf den eerste[n] pacht oust en[de] jaerschare vallen en[de] verschijnen zal te bamesse Jnt jaer xiiij.C neghe[n] en[de] tachte[n]tich eerstco[m]mende Te gheldene en[de] te betalene de voorn[omde] achtiene ponden groo[te]n mu[n]te voorsc[reuen] mijne[n] voorn[omden] heere of den ghone[n] die cause va[n] hem hebben zal bri[n]ghen deser l[ette]ren alle Jaere naer vrome ten drie payme[n]ten Te wetene medewyntere paesschen en[de] sinxenen telken payme[n]te zonderlinghe deen derde va[n]d[er] voorn[omde] so[m]me altoos naer vrome also la[n]ghe als den zeluen pacht gheduere[n] zal Voort zo verkende de vorn[omde] willem dat tallen tijden dat mijn voorn[omde] heere de p[re]laet hem ofte zijne[n] boorghe hier onder gheschreuen laet weten sdisendachs voor elken verzworen maendach wa[n]neer hem ghelieue[n] zal zijn ghelt tontfa[n]ghene en[de] dat dien dach ouerlede telken payme[n]te en[de] in elc jaer zo[n]derlinghe zonder hem ofte zijnen zekeren bode volle betalinghe te doene va[n] allen acht[er]stellen So mach hij ofte zijn zekre bode daer bliue[n] en[de] theeren ten costen va[n]d[en] voorn[omden] willem te twijntich scell[inghen] pari[sis] va[n]d[er] vorn[omde] so[m]me Ende vp dat ghebrec ware Jnden voorn[omden] willem van te betalene de voorn[omde] so[m]me alle jare en[de] telken payme[n]te zo[n]derlinghe Jnder manieren voorscr[euen] zo es daer vooren principael boorghe Jan van stamps zijn broedere de l[ett]re gheduert weerdich een jaer naerden dach va[n]d[en] laesten payme[n]te en[de] niet la[n]ghere bijden orconden va[n] desen l[ett]ren beseghelt met onsen zeghelen den vijftiensten dach va[n] noue[m]bre Jnt jaer duust cccc achte ende tachte[n]tich

J. De Spi[n]a Abbas et D[omin]us De zunnebeka pro copia signata st[...?]

test
[achterkant]

H. Rousselare Cope van[den] Pachtbrief van[de] thiende van rouselaere ghesejt de vrome thiende a[nn]ao 1488