Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1415

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-06-1784

Type: Aanstelling door de abdij van Zonnebeke van Petrus Fran[coi]s Ignatius van Elslande tot ontvanger van de tiende van de abdij van Zonnebeke te Linsele

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke stelt heert Petrus Fran[coi]s Ignatius van Elslande filius wijlen de heer Fran[coi]s Ignatius, inwoner van Wervik, aan als ontvanger van de tiende van de abdij van Zonnebeke te Linsele. Deze positie was vacant door het overlijden van P[iete]r Augustin Castelein [+ voorwaarden van de aanstelling].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Prelaet ende Religieusen der abdije van Zonnebeke gecertioreert Sijnde van het goedt gedragh ende fideliteijt van S[ieu]r Petrus Fran[ciscu]s Ignatius van Elslande filius wijlent dheer Fran[ciscu]s Ignatius, woonende binnen de Stede van Wervick, hebben hem geauthoriseert ende gecommitteert, gelijck wij hem authoriseeren ende committeeren bij desen tot den ontfanck van onse jaerlijckxsche thiende Rechten binnen de prochie van Leinseele ende andere onse goederen aldaer gelegen, even gelijck tot hier toe den ontfanger is geweest Wijlent dheer P[iete]r Augustin Castelein, en dat op de profijten ende Emolumenten daer aen toegeijgent voorts om van Sijnen te doen ontfanck te verleenen de noodige quittancien ende dechargen, die wij mits desen

test

Verclaeren te approbeeren, alles met Last van hem in die hoedaenigheijt van ontfanger eerlijck te gedraegen ende van Sijnen te doen ontfanck ons t'allen tijden behoorelijcke rekeninge te doen aensocht Sijnde in teeken der Waerheijt hebben wij dese aen hem verleent onder ons Cachet van Wapenen binnen onse Voornoemde Abdije den 28 junij 1784

test

Copie van de Commisse van S[ieu]r P[iete]r francis van Elslande tot het ontfangen van de thienden tot Lenseele