Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los11*

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-10-1724

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Hubrecht Verhenne als baljuw van Zonnebeke

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, stelt Hubrecht Verhenne aan als nieuwe baljuw van Zonnebeke, na het overlijden van de vorige baljuw, Alexander Lagae, de stiefvader van Verhenne. De aanstelling geldt voor een periode van 3 jaar, of korter [+ bijkomende voorwaarden van de aanstelling]

Tekst

Gedeelte van
test

Wij Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke alsoo is commende te vaceren door het overlijden van S[ieu]r Alexander Lagae de bailliuagie onser heerelichede ende prochie van Zonnebeke soo ist dat wij naer behoorelijck gheinformeert sijnde vande deughsaemheijt ende goet comportement van S[ieu]r hubrecht verhenne betrauwende oock op sijne capaciteijt hebben hem ghestelt ende stellen bij desen ad interim ende bij provisie voor drie naereenvolgende jaeren ofte noch corteren tijdt is het saeken dat het ons ofte onse naercommers sal goetduncken sonder eenighe redens te moeten declareren te beginnen van daete deser voor bailliu der voorseijde heerelichede ende prochie van Zonnebeke met al sulcke profijtten ende emolumenten als het selve officie is competerende ende op deselve maniere als den voorgaenden bailliu sijnen stijfvader heeft inghebruijcke gheweest ende heeft gheprofijteert die vervolgens in ons handen heeft ghepresteert den ghewonnelijcken eedt bevelende aen onse wethouders der voorseijde prochie ende heerelichede ende alle laeten insetene ende andere persoonen die t aengaen magh den selven verhenne als bailliu te kennen ende reverenderen als mede aen die van onsen weth van hem af te nemen den ghewonnelijcken ende ghecostumeerden eedt in teeken der waerheijt hebbe dese verleent onder ons ghewonnel[ijc]k handteeken ende cachet in ons abdie van Zonnebeke desen drie en twintighsten [octo]bre duijst sevenhondert vier en twintigh ende was onderteekent Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke