Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los11

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-10-1724

Type: Bevestiging door de baljuw van Zonnebeke van de ontvangst van zijn aanstelling door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Hubrecht Verhenne verklaart dat hij zijn aanstelling als baljuw van de heerlijkheid van Zonnebeke ontving, en neemt de tekst ervan over [zie BRU-AGSB-Z-Doos9Los11*].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos9Los11 neemt BRU-AGSB-Z-Doos9Los11* over; voor namen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

test

den onderschreven hubrecht verhenne kendt bij desen onfanghen te hebben de commissie van bailliu der heerelichede ende prochie van Zonnebeke danof den inhout deser hier naervolght van woorde te woorde

Wij Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke alsoo is commende te vaceren door het overlijden van S[ieu]r Alexander Lagae de bailliuagie onser heerelichede ende prochie van Zonnebeke soo ist dat wij naer behoorelijck gheinformeert sijnde vande deughsaemheijt ende goet comportement van S[ieu]r hubrecht verhenne betrauwende oock op sijne capaciteijt hebben hem ghestelt ende stellen bij desen ad interim ende bij provisie voor drie naereenvolgende jaeren ofte noch corteren tijdt is het saeken dat het ons ofte onse naercommers sal goetduncken sonder eenighe redens te moeten declareren te beginnen van daete deser voor bailliu der voorseijde heerelichede ende prochie van Zonnebeke met al sulcke profijtten ende emolumenten als het selve officie is competerende ende op deselve maniere als den voorgaenden bailliu sijnen stijfvader heeft inghebruijcke gheweest ende heeft gheprofijteert die vervolgens in ons handen heeft ghepresteert den ghewonnelijcken eedt bevelende aen onse wethouders der voorseijde prochie ende heerelichede ende alle laeten insetene ende andere persoonen die t aengaen magh den selven verhenne als bailliu te kennen ende reverenderen als mede aen die van onsen weth van hem af te nemen den ghewonnelijcken ende ghecostumeerden eedt in teeken der waerheijt hebbe dese verleent onder ons ghewonnel[ijc]k handteeken ende cachet in ons abdie van Zonnebeke desen drie en twintighsten [octo]bre duijst sevenhondert vier en twintigh ende was onderteekent Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke ende ghesegelt met sijn cachet in roode lake Jn teecken der waerheijt hebbe dese onder[teeken]t data vt s[upr]a too[rconde]n

H. Verenne 1724

test

copie en recepisse van commissi[e] van bailliu van hubrecht verhenne 23 [octo]bre 1724