Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los10

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-01-1733

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Opden neghensten Januarij seventhien hondert Drieendertigh" (09/01/1733; de zegeling gebeurde blijkbaar later dan de opsteller van het document verwacht had).

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Albertus Durnez als boswachter van de heerlijkheid van Zonnebeke te Zonnebeke en Geluveld

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, stelt Albertus Durnez, inwoner van Geluveld, aan als boswachter voor de heerlijkheid van Zonnebeke te Zonnebeke en te Geluveld [+ voorwaarden van de aanstelling].

Tekst

test
[voorkant]

Wij Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke gheinformeert sijnde van het goet comportement van Albertus Durnez inwonder der prochie van Geluvelt hebben ghestelt ende stellen bij desen officier tot het bewaeren vande busschen ligghende onder heerelich- ede van Zonnebeke streckende haer in Zonnebeke Geluvelt etc[eter]a ende de selve te bevrijden van alle beesten te hauwen hout ende van alle schade die daerin soude connen ghedaen sijn aucthoriserende dies aengaende om te callangieren instrumenten aftenemen ende al te doene dat eenen ghetrauwen busch bewaerder moet doen ghevende oock commissie om de tromppe te voeren ende te steken ende te bewaeren de jaght der selve heerelichede van alte vrimde jaeghers sonder ons consent afnemen van hun fussijcke ende Andere instrumenten te callangieren etc[eter]a midtsgaders selve te moghen jaeghen op alle de jaght de abdie competerende midts het wilt inbringhende ind abdie op behoorelijck loon als andere sijn hebbende in teeken der waerheijt hebben wij dit onderteekent ende ghesegelt met onsen ordinairen seghel desen vijfden januarii duijst sevenhondert drieendertigh midts doende alvooren den ghewonnelijcken Eedt inde handen van onsen bailliu en Schepenen onser heerelichede van Zonnebeke

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

Opden neghensten Januarij seventhien hondert Drieendertigh