Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los9

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-07-1726

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Hieron Gomaere als tijdelijke jachtopziener van Zonnebeke

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, stelt Hieron Gomaere aan als jachtopziener te Zonnebeke [+ voorwaarden van de aanstelling], zolang Jan Mersseman, de gewone jachtopziener, zijn taak niet kan vervullen.

Tekst

test
[voorkant]

Copie van commissie van jacht bewaerder

Wij Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke committeren bij desen hieron Gomaere om te bewaeren onse jacht onser heerelichede ende jacht van Zonnebeke gevende den selven volle maght om op de selve te moghen jaeghen al sulcke wildt als dat ons toecomt midts inbringhende het selve wilt in onse abdie van Zonnebeke ende alle vrimde jaeghers bij ons niet ghecommitteert ofte gheen behoorelijck consent hebbende te moghen callengieren afnemen hunne instruement ende soodanigh recht te doene als bij placaeten ende costume is toeghelaeten ende als eenen fidelen ende ghetrauwen jacht bewaerder is verobligeert te doene midts doende alvooren den ghewonnelijcken eedt van ghetrauwigheijt inde handen van onsen bailliu van Zonnebeke ende dit ghedeurende de impotentie van onsen ordinairen jacht bewaerder jan mersseman immers tot ons erroepen het gonne wij sullen moghen doen ten alle tijde sonder redens daer van te moeten geven datum desen vier en twintighsten julii duijst seven hondert ses en twintigh onder onsen ghewonnelijcken handteeken ende zegel

Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke