Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los4

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-05-1729

Type: Benoeming door de abt van Zonnebeke van Pieter Onraedt tot amman van de heerlijkheden van Zonnebeke en Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke en heer van Zonnebeke, Klerkshove etcetera, stelt Pieter Onraedt, inwoner van Langemark, aan als amman van de heerlijkheid van Zonnebeke te Langemark, en van de heerlijkheid van Klerkshove te Langemark [+ opsomming van de plichten en rechten van de amman].

Tekst

test
[voorkant]

Wij Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke clerxhove etc[eter]a op het raport van het goet comportement van pieter onraedt inwonder van langhemarck hebben hem ghestelt ende stellen bij desen tot ons erroepen hetgonne wij sullen moghen doen ten alle tijde alst ons believen sal sonder redens daer toe te moeten geven voor Amman van onse heerelichede van Zonnebeke liggende in langemarck ende oock van onse heerelichede van clerxhove liggende in het selve langhemarck met aucthorisatie van aldaer te moghen jaeghen ende de selve jacht te bewaeren van alle vrimde jaeghers van ons gheen behoorelijck consent hebbende te callangieren af te nemen hunne jnstrumenten ende alles te doene als in placaeten ende costumen is ghestelt met soodanighe emolumenten als aen selfste officie van Amman ende jacht bewaerder is competerende [hierna aantal regels half doorstreept] midts doende den ghewonnelijcken eedt in handen van onse bailliu van Zonnebeke ofte in handen van Jan petijt onsen aman in sijn absentie die hiertoe wordt gheauctorizeert midts volcommende al het gonne aen het selve officie incumbeert met obligatie van al het wildt t gonne hij aldaer sal vanghen ofte schieten in te bringhen in abdie van Zonnebeke op soodanighen loon als onse andere jaeghers van Zonnebeke sullen hebben # in teeken der waerheijt hebbe dese verleent onder ons ghewonnelijck handteekin ende cachet in onse abdie van Zonnebeke desen achsten meij duijst seven hondert neghen en twintigh

  1. bevelende aen die aengaen magh den selven onraedt oversulcx te kennen ende te reverenderen alsmede onsen weth van zonnebeke ende leenmannen van clercxhove van af te nemen den ghewonnelijcken eedt

Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke

test
[voorkant]

bevelende aen die taengaen magh den selven onraedt oversulcx te kennen ende te reverenderen[d] alsmede aen onsen weth van Zonnebeke ende respective leen- mannen van tselve clercxhove van af te nemen den ghewonnelijcken eedt