Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos9Los3

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-07-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1727"; "1728"; "vanden derden deser loopende maendt" (03/07/1728); "de date quinta junij Laestleden" (05/06/1728).

Type: Bevestiging door de magistraat van Leuven van de bevestiging door de oppervoogden van Leuven van een overeenkomst tussen de voogd van de wezen van Guillielmus Henrion en Dorothea Gerardi, en de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De burgemeesters, schepenen en raad van de stad Leuven verklaren dat de oppervoogden van de wezerij van de de stad de wettige oppervoogden zijn van de wezen van wijlen de advocaat Guillielmus Henrion en jonkvrouw Dorothea Gerardi, en dat, bijgevolg, hun goedkeuring (03/07/1728) van een transactie tussen jonker Jan De Raet, voogd van de genoemde wezen, en Acquilinius Crommelinck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke (05/06/1728) rechtsgeldig is.

Tekst

test
[voorkant]

[modern briefje, aan het document gepind]

23 Juillet 1728 Loven

+ Actum Desen drijentwighsten julij Seventhien hondert achten twintigh

Les bourgmestres Echevins et Conseillers de Louvain certifient que les 'oppermombours' (tuteurs suprêmes?) des orphelins de la ville et du ressort Sont vrais et légitimes tuteurs suprê- mes? (oppermombours) des orphelins du Sieur Guillaume Henrion et de sa femme Dorothea Gerardi et que par consequent l'approbation donnée le 3 du mois de Juillet par les 'oppermom- bours' à la transaction faite entre Jean de Raet et l'abbé de Zonnebeke a force devant la loi et doit avoir ses effets.

Signé T. van Besten Secretaire

Scellé du petit sceau 'ad causas' de la ville de Louvain

test
[voorkant]

[In en rond het stempel: 4 S 1727] DChastel 1728]

Wij Borghemeesteren Sche- penen ende Raedt der hoofstadt Loven Certificeren bij desen dat die heeren oppermombours van de weesen der Stadt ende Ressorte van Loven sijn de wettighe en[de] waerachtighe oppermomboirs van de weesen achtergelaeten bij wijlen den heere advocaet guil- ielmus henrion ende jouff[rauw]e Doro- thea gerardi respective vaeder en[de] moeder der voors[eijde] weesen dat alvol- gens de acte van Laudatie ende approbatie vanden derden deser loopende maendt bij de voors[eijde] oppermomboirs gedaen aen noopen- de sekere acte ofte transactie aen- gegaen bij jo[ncke]r jan De Raet als momboir der voors[eijde] weesen ende den Eerw[eerden] heere Acquilinius Crom- melinck ontfangher van d'Abdije

test
[voorkant]

van Zonnenbeek de date quinta junij Laestleden gepasseert voor den notaris pijpe binnen jpere moet Stadt grij- pen ende haer volcomen effect sorteren inteeken der waerheijdt hebben wij Borghemeesteren Schepenen ende Raedt voors[eijt] dese doen depescheren ende Laeten onderteeckenen door eenen van onse heeren secretarissen ende daer op doen drukken onsen ordinairen zegele actum desen drijentwintighsten julij seven- thien hondert acht en twintigh

T. van Besten S[ecre]t[a]r[i]s 1728