Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1363A

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-12-1779

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "d'anno 1759".

Type: Juridisch advies betreffende de aanstelling van de onderpastoor te Beselare

Beschrijving: Er is nooit een onderpastoor geweest te Beselare, maar sinds een 30-tal jaren betaalden de parochianen een priester om als onderpastoor te functioneren. Toen er voldoende parochianen waren om een onderpastoor noodzakelijk te maken, richtten zij zich tot de geestelijke tiendenheffer. Aangezien deze hun verzoek inwilligde, verklaarde Beselare zich bereid om de helft van het loon van deze onderpastoor te betalen, op voorwaarde dat de tiendenheffer de andere helft zou betalen, en zou zorgen voor een woning voor de onderpastoor, en dat te onderhouden. De parochianen zouden ook zelf de onderpastoor kunnen aanstellen; dit recht droegen de parochianen over aan de heer, die reeds 2 maal van dit recht gebruik maakte. Aangezien de parochianen nu, in navolging van het plakkaat van 1759, niet meer bijdragen tot het loon van de onderpastoor, claimt de tiendenheffer dat zij ook niet meer het recht hebben om een onderpastoor aan te stellen, en de bisschop van Ieper eist dit recht exclusief voor zich op. De vraag is nu 1° of de parochianen nog inspraak hebben in de benoeming van de onderpastoor, nu zij niet meer meebetalen, en 2° indien nee, of het niet aan de tiendenheffer toekomt om een onderpastoor aan te stellen, aangezien deze ook de pastoor aanstelt, en niet de bisschop. Het juridisch advies van J. de Lannoij, J.B. Robijn en J. De Mulie luidt als volgt: normaal gesproken mag de bisschop de onderpastoor aanstellen.

Tekst

test
[voorkant]

Casus

De prochie Van Becelaere Diocese Van Jpre heeft van over immemorialen tijde geweest sonder onder- Pastor over circa de 30 Jaeren hebben de prochianen Van aldaer aengestelt en betaelt eenen Priester die t'hunnen behoeve dede de diensten die eenen onderpastor gewoon is te doen Daernaer siende dat hun getal groot genoeg was om eenen onderPastor te mogen rijsschen hebben sij hun geaddresseert aen den geestelijcken thiende- heffer hunder geseijde prochie om Van hem eenen onderpastor te versoecken Siende dat den heer thiende heffer sonder eenigen tegenseg bereijt was om hun versoeck toe te staen hebben sij uijt dese consideratie op hun genomen den last van d'helft der portie die men aen den onderpastor soude moeten toestaen mids bij den heer thiendeheffer betaelende de wederhelft en bauwende een huijs voor den onderpastor het welcke sij aennemen in het toecomende te onderhouden Oock weird aen hun prochianen gelaeten de faculteijt van aen te stellen eenen onderpastor naer hun goedduncken Dese faculteijt ofte regt hebben sij korts naer dese vriendelijncke over-eencomste gecedeert aenden heere hunder voorn[omde] prochie den welcken dit regt uijt Crachte deser Cessie reeds twee Keeren heeft geexerceert bij middel van t'elckens te denommeren ende aentestellen eenen onderpastor

test

nu gemerckt met het plaecaet d'anno 1759 den heer thiende heffer belast is met geheel den last van t'onderhoud van onderpastor soo dat de prochiaenen seder dies daer inne niet meer en Contribueren sustineert den eersten dat dese letste door hun gebreck van van [sic] partiele Contributie vervallen sijn van het recht van denominatie ende aenstellijnge van eenen onderpastor ende geevolgentlijck oock dus haer[?] als Cessionaris van dito recht

Jn tegendeel den Bisschop Van Jper pretendeert alleene gerecht te sijn tot het aenstellen eenen onderpastor tot het geseijde Becelaere op het fondament [...?] dat diergleijcke aenstellijnge onder geheel sijn diocese privativelijck is Competerende om dat eenen Capellaen geseijt moet worden Vicarius de necessitate in parochie constitutus

Quaeritur

1.° of de parochianen van Becelaere om het gebreck der geseijde Contributie in staende de dispositie van het geseijde placcaet niet vervallen en sijn van de faculteijt ende regt van de denommeren en aentestellen eenen onderpastor?

2.° of in Cas van Jae den heer thiendeheffer die oock Patroon is van t'geseijde Becelaere ende aldaer de pastores presenteert niet geregt en is ter exclusie van den heer Bisschop om aldaer eenen onderpastor aen te stellen?

Gezien bijd'onderschreven geConseilleert ter [...?]positif hier vooren ende [...?] op de vraegen daer uijtgedaen

T'advijs is dat volgens het gemeene regt Canonic d'aenstelling ofte Commissie vande vicarissen ofte onderpastors Competeert aen den Bisschop diocesain vermits diergelijcke geCommitteerde bij middelende uijt Kragte van hunne Commissie gehabiliteerd zijn om te Exerceren de pastorele fonctien benevens den pastor vanden plaets ende alzoo participant zijn in het last ofte zorge der zielen het welke de jare aenden Bisschop toe komt [...?] vervolgens door hem moeten aengesteld worden desen [...?]zijn[...?] assistentie ofte ontlasting dusdaenige fonctien zijn oefenende ten waere degeen het Contrarie jntenderende daertoe zouden [...?]ssen[...?] specialen titel ofte andersints gemunieerd wezen van Eene immemoriale possessie inne [...?]ken gevalle meer selfs niet [...?] dat dusdaenigen genomen eerder perzoon hem zoude vermogen te immi...ueren inde pastorele fonctien zonder voorgaende autorisatie ofte agreatie van[den] Bisschop den welken exclusivelijk gezegt is te verleenen tgonne aen komd Cura animarum geadviseerd tot Cortrijck den 16 [decem]bre 1779

J. de lannoij

J.B. Robijn

J. De Mulie

[In de linkermarge: hono[rarium] 12 schell[inghen] [...?]]