Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1401

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-09-1782

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "voor den jaere ende ontbloots 1700 tweeentachentigh" (1782); "Jegens Lichtmisse Eerstcommende ende … Jegens paesschen EerstCommende van den jaere 1783" (01/10/1782 en 20/04/1783); "den 15. der maent 7bre 178." (15/09/178.); "desen Jaere ende ontbloot 1782"; "1 7bre 1783" (01/09/1783); "15 oust 1784" (15/08/1784).

Type: Verpachting van de tabakstiende van de abdij van Zonnebeke te Beselare aan de hoogste bieders

Beschrijving: Overzicht van de voorwaarden voor de verpachting van de tabakstiende van de abdij van Zonnebeke te Beselare, in het jaar 1782, toekenning van de verschillende stukken aan de hoogste bieders, bevestiging van de borgen, en later bijgeschreven kwitanties voor de verschuldigde pachtsommen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Conditien op welcke men van weghen den seer Eerweerden heer abt ende heeren der abdije van Zonnebeke publicquelick zal verpagten de meestbiedende de naerste de toubacq Thienden in houcken ende spleten Competerende de voornomde abdije gelegen binnen de prochie van Becelaere ende dit voor den jaere ende ontbloots 1700 tweeentachentigh

Alvooren de pachters van ijderen houcq ofte Canton sullen moeten stellen aenstonts naer den overslagh goede ende suffissante personeelen seker, borge ende principael ter acceptatie vanden Eerweerden heer verpachter ofte den greffier van t'selve becelaere op pene van de selve houcken andermael te verpachten ende de Courtresse te verhaelen op de defaillanten bij parate executie ende de baete wert s verpagters profijtte de mede verpagters werden gehouden het selve seffens naer den overslagh te declareren ofte faute dies en sullen niet aenveert worden De pachters moeten Contant betaelen ter dispositie van den heer verpagter tot twaelf stuijvers van ijder pondt Groote Vlams sonder verminderinghe van het principael Sij sullen moeten betaelen D'helft van

test

hunne pachtsomme Jegens Lichtmisse Eerstcommende ende den anderen helft Jegens paesschen EerstCommende van den jaere 1783 op pene van Executie Men sal aen de pagters Geen quitschelt geven op wat reden ofte pretext het zoude mogen wesen ten waere merckelick verlies ofte schaede door troupen van oorlooge ofte haegelsteen voorvallende voor den 15. der maent [septem]bre 178 ende van dan voorts blijft s pagters rijsque ende perijckel Welck ongeval vooren vallende sullen de pagters binnen de 24 uren naer dies moeten advertentie doen aen de verpagters om alsdan gepresen te worden ten seggen van mannen dies verstaende 't welcke sal gebeuren ten Coste van pagters De pagters worden Gehouden de selve toubacq thienden op te haelen in nature van het Landt sonder met de gebruijckers ofte proprietaris daer over te mogen Convenieren voor gelt ofte andersints mitsgaeders te stellen den versochten thiendenaere alles op pene van te presteren de schaeden ende Jntresten die daer uijt souden Connen Commen te fesulteren De pagters sullen nog moeten Contant betaelen ongemindert hunne pagtsomme alsvooren tot 21 stuijvers stuijvers op ijderen houcq ende branche voor dese

test

Conditien ende tairen Alle de pachters vande respective houcken ende spleten op hun overgeslegen ende de borgen daer toe geassumeert sullen geobligiert sijn gelijck sij hun obligieren mits desen te gedoogen volontaire Condemnatie voor het onderhout ende volcomminge van dese Conditien D'Een voor d'ander ende Elck Jn solidum sonder Excussie ofte divisie renoncerende aen alle Exceptien ende privilegien ten desen Contrarie soo sij worden gecondemneert met den overslagh ende teeckenen dese bij schepenen naer publicatie ende voorlesinge der Conditien hiervooren staende sijn de naerschreven houcken thiende in Becelaere verpagt op den 13. [septem]bre 1782 soo volgt

[Depost om de Cleenigheijt De pagters en sullen maer moeten betaelen tot thien stuijvers voor Conditien op ijderen houck]

1 Alvooren Den velthoucq zijnde alle de landen Liggende ende separerende soo ende gelijck de voordere thiendebaere vruchten van desen Jaere ende ontbloot 1782 verpacht zijn geweest

2 Eersten Canton Casteel houck zijnde alle de landen liggende ende separerende als vooren

test

3 Den tweeden Canton Casteel houcq overgeslegen met de twee volgende houcken op Joseph pijpe voor De somme van twee ponden parisis Die 't selve met het onderteecken deser is accepterende Joseph pijpe

2 lb: 0: 0 0: 4: 0


----- 2: 4: 0

[Borge leonard Debeuf 't marcq van leonard Debeuf

ontfaen van Joseph pijpe lb 2: 1: 0 1 [septem]bre 1783]

4 Den molen houck ofte warthouck

5 ter haudt ofte Dadizeel houck

6 ouden hondt ofte wervijcq houck overgeslegen met de twee volgende houcken op Carel nuitten voor De somme van vijfthien ponden parisis Die 't selve met het onderteeckenen Deser is accepterende

't marcq van Carel nuitten

15 lb: 0: 0 1: 0: 0


------ 16: 10: 0

[Borge p[iete]r sijx ende Albert Castelein pieter sijx

t' marcq van Albert Castelein

15 oust 1784 ontfaen van Carel nuitten in volle betaelinge lb 16: 10: 0]

7 1. Canton CruijsEeckhouck

8 2.en Canton CruijsEeckhouck

test

9 Eijndelinge den Gheluvelt houck overgeslegen met de twee volgende houcken op pieter Jacobus Vuylsteke voor de somme van ses en twijntigh ponden parisis Die 't selve met het onderteecken deser Js accepterende

't marcq van p[iete]r Jacobus Vuylsteke

26 lb: 0: 0 2: 12: 0


--------- 28: 12: 0

[Borge Carel nuitten

't marcq van Carel nuitten]

Aldus Dese verpachtinge Der voorenstaende houcquen toubacq thiende wettelijck gedaen ende behouden De borgen ontfangen ende de selve benevens De principaele pachters wettelijck gewesen ende gecondemneert in het onderhoudt ende volcommen der voorenstaende Conditien met wijsdom executoir alsnaer stijle sonder verjaerthede ter maeninge van s[ieu]r victor Romanus van denameele bailliu Kennisse ende vonnisse van d'onderschreven burgmeestere ende schepenen der prochie ende marquizaet van becelaere voornomt Date ut supra

C.J. Soete

F. Soete

test

Verpachtinge der toubacq thiende tot Becelaere ten jaere 1782