Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1384

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum in het stuk, wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "13. Junij 1781" (13/06/1781); "anno 1781"; "van 1.a Januarij 1782 tot februarij daernaer" (01/01/1782 tot 02/1782); "voor den Jaere 1779"; "tot ende met 22. xbre 1779" (22/12/1779).

Type: Overzicht van vernieuwingen aan de kerk van Beselare door de pastoor, en de al dan niet gerechtvaardigde inbreng ervan in de kerkrekeningen

Beschrijving: Overzicht van de vernieuwingen aan de kerk van Beselare, die besteld werden door de pastoor, die opgenomen werden in de kerkrekeningen, en die eigenlijk uitgesteld hadden kunnen worden tot de noodzakelijke herstellingen gebeurd zouden zijn

Tekst

test
[voorkant]

Receuil Weghens De nieuwigheden Gedaen Doen bij Den heer pastor ende Jnde Kerckerekenijngen Gebracht de welcke Conden naergelaten ende uijtgestelt worden tot'er Tijdt de noodige reparatien souden Gedaen sijn geweest

Alsvooren bij Rekenijnghen van den Kerckm[eeste]re Carolus ghesquiere ghesloten 13 Junij 1781 aen Louis Verbrugghe over sijnen staet tot repareren e[nde] stellen predickstoel - 110: 6: 0 Aen Den metser - 39: 13: 0 over Coop van Eenen ouden Communie banck - 42: 10: 6 bij de rek[eningh]e michiel masschelein art[ickel] 32 Coop predickstoel - 192: 0: 0

[In de linkermarge: nota Dese betaelinge Conde e[nde] moeste gebeuren met de gifte heer prelaet]

Jtem art[ickel] 33 aen spinnewyn over Doreren e[nde] vernissen - 50: 8: 0 Art[ickel] 34 over Coop van Een beeldeken Dienende voor Den bedel - 9: 0: 0

Art[ickel] 36 over Coop van Een nieuw Cleet voor den Kerckbailliu - 36: 0: 0 __________________________________ - 479: 17: 6

BRU-AGSB-Z-n1383 [voorkant]

- 479: 17: 6

Art[ickel] 38 van stoelen - 23: 10: 0

Art[ickel] 41 van frisou over beeldesnijderie e[nde] maecken nieuwen autaer - 312: 0: 0 Art[ickel] 42 over Coop van Eene schilderie tot Loven - 14: 0: 0

[In de linkermarge: Dese ontCosten moesten betaelt wesen met de gifte heer prelaet e[nde] uijt sijnen omganck e[nde] alhier uijtgelate[n] wesen]

Art[ickel] 43 over Coop van marbel steenen - 779: 12: 0 ____________________________ - 1608: 19: 6

[In de linkermarge: Depense superflu]

Ontfanck Extraordinaire bij den heer pastor gedaen

Eerst over stoelgelt anno 1781 - 64: 1: 0 Jtem over de Vercoopijnge van schorre[n] Candelaers etc[eter]a - 104: 12: 0 Schaelgelt O[nse] l[ieve] Vrauwe bij hem genoten van Corneel Denorme - 150: 10: 0 S[in]t Vincentius - 35: 6: 0 Jn de Blocken - 17: 2: 0 Jtem Tgonne omgehaelt bij masschellin tot Cieraert van[de] k[erc]ke van 1.a Jan[ua]rij 1782 tot feb[rua]rij daernaer - 16: 6: 0 ___________________________ resultat - 387: 17: 0

Den selven heer pastor soude op sich[?]

selven depenseert e[nde] gebruijckt hebben uijt de middelen van de kercke soo hier vooren boven Tgonne hij genoten heeft van den heer prelaet ende van de Jnsetene Doende sijnen ommeganck tot Cieraet e[nde] superflu namentlick het marbel naer aftreck der posten van ontfanck Extraordinaire tot bij Dies de kercke ten achteren van - 1221: 2: 0

[In de linkermarge: 1608: 19: 6 387: 17: 6 ____________ 1221: 2: 0]

Bij project Rek[eningh]e masschelein voor alsnogh ongesloten om de protestatien daer bij gedreghen soude de kercke voor den Jaere 1779 ten achteren wesen tot - 870: 11: 3

Bij De particuliere e[nde] purgative rek[eningh]e heer greffier wasser Jn hauden over vercoopijnghe Boomen taillie [etceter]a 997 lb: 6: 3 nemaer heeft daer uijt moeten Betaelen over noodige reparatien aen den thooren e[nde] andere mits de kercke onvoorsien was van reparatien tot 1676 lb: 8: 6 bijdies Dat hij meer heeft betaelt Dan ontfanghen tot - 679: 2: 3

Ende bij rekenijngen der schaele onse L[ieve] Vrauwe e[nde] S[in]t Vincentius tot e[nde] met 22. [decem]bre 1779 heeft den

test
[voorkant]

-679: 2: 3

Greffier Jn handen tot - 520: 3: 3 __________________________________ Bijdies soude nog te goet Commen tot 158: 19: 0

Sauf meilleur advis

Om alles dese wedersijdige Contestatien te Eviteren e[nde] voordere oncosten ende soude alleenelick verstaen dat de superflue ontcosten marbel steenen te royeren doen e[nde] sustineren dat hij pastor dese met sijnen omganck betaelen moet gemerckt de kercke haere reparatien noodig hadde tot de Jndispensabel reparatien gelijck oock sijnen Bedel ende schilderie van Leuven met Last voor het toecommende dat hij geene Depense voor de Kercke boven de 3 guldens op sijn Chef doen en sal op pene hij de selve Jn propren e[nde] priveƩn vraeme zal hebben te betaelen e[nde] Danof formeren acte Jn forma