Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1504A

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-10-1639

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1639".

Type: Legger van de Klerkstiende te Oostnieuwkerke

Beschrijving: Nieuwe legger van de Klerkstiende, een leentiende te Oostnieuwkerke, die toebehoort aan de heer Jan Stuvaert [+ situering van de 3 delen van de tiende].

Tekst

test
[voorkant]

Dit naeruolghende is den nieuwen Leghere met Lijsten canten ende aboutten van Eene Leen thiende toebehooren[de] heer Jan Stuvaert haer bestrecken[de] Jnde prochie van Oost- nieukercke Jnde Suut ghoede[?] ghenaempt s'clercx thiende haelende van Drije schouen de twee en[de] zijn Drije bestrecken[de] Dannof t'eerste begont

Eerst

Vpde vierstede vanden Suutgoede toebehoorende ... streckende noorde waert duer een sticke Lants gaende metten voorn[omden] goede totten halfsten van twee sticken Lants ghenaempt de biestene Ende van Daer oost waert ouer de straete die compt van Nieukercke naer den Coiligie muelen Duer een sticke Lants toebehooren[de] Outer vereecke tot vp tgapen van Eenen Dijck tusschen tlant vanden voorn[omden] vereecke ende tlant Pieter verbeecke Loopen[de] Oostwaert lancxt den voors[eijden] Dijck Tot vp een sticke Lants ghenaempt den willaert loopende noch oostwaert duer noch vier sticken ghenaempt alsvoore[n] toebehooren[de] pieter verbeecke voorn[om]t met sijn consoorten Tot het landt Jonchere hectoor Jan vande Casteele Ende Van Daer noort oostwaert Duer het Lant vanden voorn[omden] Casteele ouer een straetken ende noch noort oostwaert duer noch een sticke lants alsvoore[n] tot vpde oostzijde van een sticxken Lants toebehooren[de] P[iete]r verbeecke Daer eertijden Een brugghe te ligghen plach ontrent den halfsten vanden sticke keerende van Daer suutwaert Lancxt Den dijck

test
[voorkant]

Tot Jn eenen Dijck neffens Eenen put ghenaempt den sijepput ten suuthende van tvoorgaen[de] sticxken Pieter Verbeecke loopende van Daer suutwestwaert swedewijs Daer Diuersche Landen tot vpde Dijsselduere vande hofstede Joncheer Charels de Vieron Ende van Daer noch suutwestwaert Duer de Landen van[den] voors[eijden] de vieron Ende ouer de voors[eijde] Straete die compt van nieukercke naer den Coilgie muelen tot vpde oude Dreue vande[n] Voorn[omden] suutgoede en[de] van Daer rechte tot vpde vierstede vanden voorn[omden] goede Daer dit bestreck zijn beghinsel en[de] Ende neempt

JTem het tweede Bestreck suut van t'uoorgaen[de] Ende vpde suutzijde vanden groene straete vp diuersche landen ghenaempt de mansackers Eerst vp eenen Dijck tusschen tlant Joncheer Charels de Vieron vp oostzijde buuten dese thiende ende tlant heinderijck heinderijcx ande westsijde binnen dese thiende Loopen[de] suutwaert Lancxt den voirn[omden] Dijck tot Jeghens tlant Vanden voors[eijden] Joncheer Charels de Vieron oock buute[n] Dese thiende keerende Westwaert Lancxt den Dijck ende noch west duer een sticke lants toebehoorende [niet ingevuld] tot vp eenen voetwech loopende noordewaert Lancxt den voors[eijden] voetwech tot Jnde groene straete ende zoo oostwaert lancxt de groene strate tot den Dijck daer dit bestreck zijn begin en[de] Ende neempt

Voorts beghint het derde ende Laste

test
[voorkant]

Wat west van Daer vpden suutoosthouck van een sticxken Lants toebehoorende den Disch van nieukercke vpde oosstijde van het hooch lant

Streckende van Daer suutwestwaert totte swijns- Dreue keerende van daer noortwestwaert Lancxt de voorn[omde] swijns Dreue tot Jnde straete die Loopt van nieuk[erck]e naer Paesschendaele Loopende noort ouer de voors[eijde] straete vp Ontrent een ghemet lants Jn een sticke Lants toebehooren[de] Wouter Vereecke en[de] Jn een stick oost Daeran toebehooren[de] v[idu]a [christi]aen Veranneman commende Wederomme suutoostwaert tot Jnde voors[eijde] straete tot vp het tgapen van eenen Dijck vpde suutz[ijde] vande str[aete] tusschen tlant V[idu]a [christi]aen Veranneman vpde oostsijde Onder de heerl[ichede] van Ougierlande Loopen[de] suutwaert Lancxt den voors[eijden] Dijck tot tlant Wouter vereecke Ende van Daer suutoost noersch Duer tlant vanden seluen Vereecke tot het t'gapen van eenen Dijck tusschen het hofstedeken Jan de m[eeste]r van suuden onder dese thiende ende tlant V[idu]a Joos de meester van noorden onder Ougierlande Loopen[de] lancxt Den voorn[omden] Dijck oostwaert tot t'verhaecken van[den] sticke keeren[de] noorde waert en[de] wederomme oostwaert Lancxt den Dijck tot Jnden Dijck die maect t'ghescheet van dese thiende ende Ougierlande Loopende suutwaert lancxt den voors[eijden] Dijck tot den suutoost houck van tvoorn[omde] Disch lant daer dit bestreck zijn beghinsel en[de] einde neempt Aldus Dese thiende nieu beleghert bij mij fransois de pours gheswooren lantmeter vanden Lande vanden Vrijen Ende Oostyperamb[acht] naer voorgaende kerck ghebot ten

test
[voorkant]

Platse ghecostumeert gedaen tot vp roupen van alle anne ende Jeghen Paelen[de] thienden ter Presentie ende belede Van Rougier de Kemele ende Bouduin van Beselaere dese[n] xxvj.e[n] Octobre xvj.C neghenendertich mij Toorcon[den]

F. D. Pours 1639

Ontfaen bij mij onderschreuen ouer mijnen sallaris de so[mm]e van vj £ p[arisis] mij toorCon[den]

f. D. Pours 1639

test
[achterkant]

Leghere van t'Clerks- Thiendekin tot Oost- nieuckercke

Thiendeke[n] in oostnieukerke het geseijt Clercx etc[etera]