Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1380

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten jaere 1780".

Type: Brief van de abt van Zonnebeke, betreffende het feit dat de pastoor van Beselare ten onrechte novale tienden int te Beselare

Beschrijving: Brief van abt Nuitten van Zonnebeke [aan?]: hij voegt de getuigenis van J.B. Polderman toe, die grond pacht te Beselare, betreffende het feit dat de pastoor van Beselare in 1780 ten onrechte novale tienden inde op zijn land. De abt bracht de kerkmeester van Beselare van dit feit op de hoogte, maar ontving van deze nog geen bericht hierover. Hij vermoedt dat het best zou zijn om ook de schaalmeester van OLV en van Sint-Vincentius in de kerk van Beselare, hiervan op de hoogte te brengen, en verzoek dat de ontvanger van de brief dit ook zou melden aan de heer Delfortrie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Zonnebeke 28. Maerte 1781

Mijn heer

Volgens versoeck Sende hier nevens de attestatie van J. b. Polderman gebruijcker tot Becelaere aengaende het ophaelen der novaele thienden op Sijn Landt door den h[ee]r pastor ten jaere 1780. Om de Selve te doen dienen waer het noodigh is hebbe de notificatie ende interdictie gesonden naer den kerckmeester tot Becelaere dogh en hebbe noch geene maeren dies aengaende gehoort daer is in de kercke van Becelaere oock eenen Schaelmeester gestelt van O[nse] L[ieve] vrauwe ende van den h[eilighen] Vincentius misschien soude aen dese oock eene gelijcke interdictie gedaen konnen worden; Sult soo goet wesen van dit mergen aen den h[ee]r Delfortrie te Seggen blijve met alle eere ende estime Mijn heer ul[ieder] Oodtm[oedighe] dienaer Nuitten abt van Zonnebeke