Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1362

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-12-1779

Type: Recepisse door de hoogbaljuw van Ieper aan de abt van Zonnebeke voor het denombrement voor het leen van Klerkshove te Langemark

Beschrijving: De heer Jaques Louis Baron Bonaert, heer van Bounaut etc., hoogbaljuw van de stad, Zaal en kasselrij van Ieper, baljuw van de Zaal en kasselrij van Ieper en wettelijke maanheer van de leenmannen van het prinselijk leenhof van Ieper, verklaart dat hij van Hubertus Nuitten, abt en heer van Zonnebeke, het rapport en denombrement ontving van het leen van Klerkshove.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1362 neemt BRU-AGSB-Z-n1361 over; voor namen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

test
[voorkant]

wij m'her jaques louis baron Bonaert heere van Bounaut [etceter]a hooghbailliu der Stede zaele ende casselrije van jper ende bailliu der voorseijde zaele ende casselrije mitsgaders bailliu ende wettelijcken maenheere van mannen van leene van den princelijcken leenhove van haere maj[esteij]ts zaele van jper Kennen ontfaen te hebben van den Seer eerweerden heere hubertus nuitten abt ende heere van Sonnebeke Sekere brieven van rapport ende denombrement van leene waer van den inhouden van woorde te woorde hier naer volght Dit is het rapport groote ende denombrement dat wij hubertus nuitten abt ende heere van Sonnebeke doen ende overgeven aen m'her jaques baron Bonaert hooghbailliu der Stadt Zaele ende casselrije van jper wettelijcken maenheere vanden princelijcken hove van Sijne maj[esteij]ts zaele van jperen van een leen genaemt clercxhove wanof het fonchier groot is vijfthien gemeten een lijne landts onder hofstede grachten singels meerschen ende winnende landt geleghen in langhemarck

test
[voorkant]

bij te capelle te poele releverende van Sijne maj[esteij]ts zaele van jper paelende van oosten ende noorden de beke ende van zuijden mijnheer cendro vermoghende dit leen ende heerlijckheijd te stellen eenen bailliu te heffen tol bastaert ende Stragiers goed ende de boete als van oude tijden behoorende van outs ten voornoemden leene tot vijf razieren evene jpersche maete S'jaers beset op eene reke thiende genaemt de heedene thiende in langhemarck Item noch vijf schele par[isi]s op eene andere thiende van welck leen sijn gehouden veerthien manschepen ofte achterleenen Staende mijn voornoemde leen ten dienste van trauwe ende waerhede ende t'elcken veranderinghe ten relieve van thien ponden par[isi]s en camerlijnck gelt ende als het verandert bij coope ofte belastinghe den thienden penninck met het voornoemde relief aldus dese letteren van rapporte overgegeven onder protestatie dat in cas daer aen jet min ofte meer toebehoorde als hier vooren gezeijt van t'selve te sullen verbeteren

naer behooren in teecken der waerheijdt hebben wij dese onderteeckent ende gecacheteert met ons ordinaire cachet desen elfsten [decem]bre 17.C neghenent'seventigh ende is onderteeckent hubertus nuitten abt ende heere van Zonnebeke ende gezeghelt in Kennisse der waerheijdt dat het voorschreven denombrement bij ons alsoo is ontfanghen hebben onse recepisse geteeckent ende gezeghelt met ons ordinaire cachet van waepenen daete als vooren toorconden

Le Baron Bonaert de Bounaut

test
[achterkant]

Re[ce]pis van het Rapport van Clerxhove gedaen 11 [decem]ber 1779