Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1361

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-12-1779

Type: Denombrement door de abt van Zonnebeke aangeboden aan de hoogbaljuw van Ieper, voor het leen van Klerkshove in Langemark

Beschrijving: Hubertus Nuitten, abt en heer van Zonnebeke, overhandigt aan heer Jacques Baron Bonaert, hoogbaljuw van de stad, Zaal en kasselrij van Ieper, het denombrement van het leen van Klerkshove te Langemark [+ situering van het leen; + voorwaarden van het leen].

Tekst

test
[voorkant]

Dit is het Rapport groote ende denombrement dat Wij hubertus Nuitten abt ende heere van Zonnebeke doen ende overgeven aen M[ijn]her Jacques Baron Bonaert hooghBailliu der Stadt Zaele ende Casselrije van Ipre wettelijcken Maenheere van den princelijcken hove van sijne Maj[esteij]ts Zaele van Iperen van een Leen genaemt Clercxhove wanof het fonchier groot is vijfthien gemeten eene Line Lants onder hofstede grachten Sijnghels meersschen en winnende Landt gelegen in Langhemarck bij de Capelle te Poele releveerende van Sijne Maj[esteij]ts Zaele van Iperen paelende van oosten ende noorden de beke ende van zuijden Mijn heer Cendro vermogende dit Leen ende heerelijckheijt te stellen eenen Bailliu te heffen tol Bastaert ende Stragiers goet ende de boete als van oude tijden behoorende van oudts ten voorn[omden] Leene tot vijf rasieren Evene Ipersche Maete S'jaers beset op eene reke thiende genaemt de heedene thiende in Langemarck ite[m] noch vijf scheele par[isi]s op eene andere thiende van welck Leen Sijn gehouden veerthien manschepen ofte achterleen Staende mijn voornoemde Leen ten dienste van trauwe ende waerhede ende t Elcken veranderinge ten relieve van thien ponden par[isi]s en Camerlinck gelt ende als het verandert bij coope ofte belastinge den thienden penninck met het voornoemde relief aldus dese Letteren van rapporte overgegeven onder protestatie dat is cas daer aen jet min ofte meer toebehoorde als hier vooren geseijt van t'selve te sullen verbeteren naer behooren in teeken der waerheijt hebben wij dese onderteekent ende gecacheteert met ons cachet ordinaire desen 11 [decem]ber 17.C negenent'seventigh