Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1487

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-08-1787

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "17 maerte 1698" (17/03/1698); "dezen loopenden Jaere 1787".

Type: Aanpassing in onderling overleg van de oppervlakte waarvoor de abdij van Zonnebeke, als tiendenheffer, gepoint wordt te Beselare

Beschrijving: De wethouders van Beselare kregen van de commissaris de opdracht om hun rekening voor te leggen, betreffende de pointing van de tienden van de abdij van Zonnebeke en van de pastorij van de parochie. De abdij werd al sedert jaren gepoint voor 50 gemeten, de pastorij voor 25. De wethouders wonnen juridisch advies in, aangezien zij het plakkaat van 17/03/1698 moeten naleven, dat zegt dat de tiendenheffers pointing voor de 12de bunder of het 12de gemet moeten betalen, inclusief de braaklanden. Het was dus nodig om de oppervlakte grond waarvoor men gepoint wordt, opnieuw vast te stellen, en dat gebeurde in overleg met elkaar. Voortaan zal de abdij belast worden voor 70 gemeten , 20 gemeten meer dan tevoren.

Opmerking: 'Beselare' wordt in dit stuk niet vermeld, maar aangezien gesproken wordt van een 'markizaat', en het markizaat Beselare het enige is dat herhaaldelijk vernoemd wordt in verband met de abdij van Zonnebeke, nemen we aan dat dit stuk over Beselare handelt.

Tekst

test
[voorkant]

Wethouderen der prochie ende marquisaet belast zijnde gewest van wegens den heer commissaris t hunder prochie rekeninge ten aengaen van de pointinge der thienden competerende de abdie van zonnebeke midsgaeders de gonne der pastorie dezer prochie gemerkt de zelve van zeer lange en veele Jaeren Jn pointinge maer bekent en staen te weten de gonne der gezeyde abdie ter concurentie van 50 gemeten en de gonne der cure tot 25 gemeten zoo hebben wethouderen te raede gevonden daer ontrent te nemen advis van rechtsgeleerde draegende dat zij gehouden zijn te observeren het placcaert ten dien pointe gemaneert 17 maerte 1698 statuerende dat de respective thiende heffers g'houden ende verobligeert zijn te moeten betaelen Jn pointinge ten advenante van het twaelfste bunder ofte gemet de braeklanden daer onder begrepen ordonneerende eensweegs eene beterdinge van wederkante te doen tot vijtvijnden van den nombre der gemeten ten waere partien prefererende in het vriendelijk te convenieren bij middel van een zeker getal van gemeten te fixeren gelijk in differente plaetsen g'inseert word t zelve overmerkt hebben partien om te eviteren de Jaerlijksche te doen beterdinge

test
[voorkant]

en alle voordere discussie dieder zouden konnen resulteren bij middel dat er alsnu Jaerlijkx veele bosschen weijden velden en haegen tot culture worden gebragt geprefereert van Jn het vriendelijk te convenieren

als te weten dat den Eerw[eerden] heer Prelaet over den ontbloot van dezen loopenden Jaere 1787 en van daer voorts Jaerlijkx zal betaelen in handen der gerederaers tot concurentie van 70 gemeten loco 50.tig gemeten zijnde aldus eene augmentatie van 20 gemeten met last van de zelve conventie te geven haere volle kragt zullen presenteren aen het hooftcollegie ten fini van te bekommen De agreatie ende approbatie dezer bij middel van welke alle onkosten van metinge ende beterdinge zullen komen te cesseren aldus gedaen en geconveniert op alzulck reciprocq verband obligatie ende renonchiatie als nu regte midsgaeders adveu van mijne voornomde heeren tot zonnebeke dezen 3 ougst 1787 toor[conde]n en waeren onderteekent h. Nuitten abt en heere van zonnebeke van den ameele P.J. Soete P.J. Delfortrie greffier