Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1159*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-01-1748

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Sondagh den xxj. Januarij 1748" (21/01/1748); "1748".

Type: Bevestiging door het bestuur van Beselare van de overeenkomst met de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-1159]

Beschrijving: De baljuw, burgemeester, schepenen, pointers, notabelen en 'gelanden' van de parochie en het markizaat van Beselare bevestiging de overeenkomst met de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-1159], die bij kerkgebod afgeroepen werd op 21/01/1748.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Actum ter Vergaderijnge Van bailliu burghmeestere ende schepenen pointers notable ende gelande der prochie ende marquisaet van becelaere bij kerckgebode daer over geroepen Sondagh den xxj. Januarij 1748 desen xxv.e januarij 17.C achtenveertigh

Voorgehouden sijnde datter apparent dispuijt was met den heere abt ende religieusen vande abdie van sonnebeke als thiende heffers deser prochie angaende het stellen ende t'pentioen van eenen cappellaen ende coster deser prochie ende diesangaende sijnde met den edelen heere marquis als heere deser Prochie, ende de selve abdie gedaen de volgende propositien, als te weten dat de selfde thiendeheffers sullen doen anden cappellaen Een behoorelick ende redelick huijs met Lochtijnck van welcke woonste de stroodaecken met de latten ende nagels tot de selve daeckijngen sal het onderhout sijn voor altijts tot Laste vande prochie, ende alle tvoordere onderhout sal sijn ende blijven tot Laste vande t'hiendeheffers, dat hij heer capellaen soude hebben recht, t'assisteren inde diensten over begravijngen met den grooten ende middelbaeren dienst ende daer over proffitteren dhelft der

test

rechten vanden heer pastoor sonder jet te connen hebben ende proffitteren in andere diensten, dat hij capellaen soude hebben voor jaerlijcks pentioen tot dertigh ponden grooten vl. courant volgens den cours inde comptoiren van s'Conincx domainen dies de betalijnge voor altijts sal worden gedaen dhelft door de selve abdie, ende dhelft door dese prochie te beghinnen datter eenen sal sijn angestelt ende sijn jn possessie, voorders dat de heeren thiende heffers voor altijts sullen betaelen an eenen coster deser prochie tot vijf ponden grooten vlaems courant als vooren te beginnen ter daete van taccoort ende dat de aenstellijnge soo van cappellaen als coster sal sijn gedaen door den heere marquis over de prochie ende op alles sijnde betaemt is goet gevonden omme alle processen ende andere moijelickheden t'ontvluchten op d'agreatie ende approbatie vande gonne die tangaet de voorgaende propositien t'anveerden over de prochie authoriseren ten desen effecte omme te maecken ende passeren de noodighe contracten den greffier Verenne obligierende t'corpus vande prochie tot onderhout ende volcommijnge onder obligatie ende

renunciatie als naer rechte date vtsupra onderteekent N.F. Duval joannes Versteel jacobus terriere, jacques Soete guill[iaum]e talpe tmarcq van philippus Vervisesch p ferlie Joannes talpe t'marcq van pr. Cordonnier ende tmarcq van balthazar Verstraete jn teecken der waerheijt sijn dese verleent onder den seghel van saecken van dese prochie ende marquisaet van becelaere Ende thandteecken vanden bailliu ende burgmeestere toorconden

M.J. duval 1748

Joannes versteel