Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1445

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-03-1785

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den vierden Maerte xvij.C vijf en tachentigh" (04/03/1785); "van den 18 December 17C vier-en-t'achentig" (18/12/1784); "van den 3 January daer naer" (03/01/1784).

Type: Rente-lening door de abdij van Zonnebeke aan de Zaal en kasselrij van Ieper

Beschrijving: De Zaal en kasselrij van Ieper verklaart dat zij 1028 gulden en 5 1/7 denier ontving van de abt van Zonnebeke (met geld van de kerk van Zonnebeke erbij), en dat daarmee een rente gesticht wordt met een jaarlijkse intrest van 41 gulden 2 stuiver en 10 1/7 denier. De rente neemt aanvang op 04/03/1785, en zal eindigen wanneer de hoofdsom terugbetaald wordt [+ bijkomende voorwaarden van de rente]. De Zaal leent dit geld om te kunnen haar aandeel in de aan de vorst toegekende som, te kunnen betalen.

Opmerking: Op de rugzijde van het document staat een notitie met informatie betreffende de in de tekst vermelde som geld; de instellingen in deze notitie, werden hier ook apart opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

WY Bailliu Schepenen ende Edele Vassaelen der Zaele ende Casselrye van YPER kennen by desen te Rente ontfangen te hebben van Mijn heer den Abt van zonnebeke om ende met pennijnghen vande Kercke van t selve zonnebeke de Somme van Een duijst acht en twintigh guldens In stuijvers vijf ende een Sevenste deniers Sterck wisselgeldt de [loom?]stukken van den Slagh van den Koninck van vranckrijk aen ses en vijftigh stuijvers gelijk wisselgeldt het Stuk en de andere Specien naer proportie

voor welcke Somme Wy beloven Intrest te betaelen in advenante van penninck viere ten honderden jaerelijkx uijtbringende de somme van Een en veertigh guldens twee stuijvers thien en twee sevenste deniers sterck wisselgeldt

Dese Rente Cours en Inganck nemende den vierden Maerte xvij.C vijf en tachentigh ende aldus te continueren tot den reƫlen Opleg den welcken Wy beloven ende Ons verobligieren

test
[voorkant]

te sullen doen soo wel als de Betaelinge van de Jaerelycksche Croysen van diere in gelycke Specien ende Evaluatie als boven uytgedruckt renoncerende aen alle exceptien ofte gewysden die souden mogen Emaneren ter contrarie als-oock aen d'exceptie dicterende dat generaele renontiatie niet en opereert te zy de Speciale vooren gaet met expresse belofte van den Credirentier te moeten ende sullen imdemniseren over alle Dechet ofte Be- schaedthede die uyt eenige veranderinge ofte augmentatie van Specien soude konnen occureren ende dit vry suyver geldt sonder aftreck van vyfden thienden twintigsten ofte anderen Penninck die in cas van impositie altydt wesen ende blyven sal ten privativen laste van onse Generaliteyt niet tegenstaende alle contrarie Ordonnantien ofte Gewysden die t'Onsen faveure souden mogen Emaneren met gelycke renontiatie ende belofte van indemniteyt als boven alle 't gonne voorschreven Wy soo veel te meer schuldig zyn van ter goeder Trauwe te moeten aldus presteren om reden dat cesserende eene van alle dese voorbesprokene Conditien respective de Penningen Capitaels niet gegeven nochte uytgetelt en souden geweest hebben ver- bindende tot versekertheyt der gemelde Capitaele Somme van Een duijst acht en twintigh guldens Elf stuijvers vijf en twee sevenste deniers Sterck wisselgeldt ende van desselfs aenstaende te verschynen Croysen alle het Inkommen Goederen ende Loopende Middelen present ende toekommende van onse Generaliteyt zynde dese Oplichtinge geschiedt op ons Credit uyt krachte van Octroy van den 18 December 17.C vier-en-t'achentig verleent door het Gouver- nement van BRUSSEL ende ingevolge Onse Resolutie van den 3 January daer naer omme te employeren in de Betaelinge van ons Contigent in de Petitie geaccordeert aen SYNE MAJESTEYT den KEYSER ende KONINCK Grave van Vlaenderen onsen Souverain: In Kennisse der Waerheyt hebben Wy dese doen teec- kenen door onsen Raedt-Pensionaris ende Greffier van Vierschaere ende daer aen doen stellen den Zegel van Saecken onser Zaele ende Casselrye den vierden Maerte xvij.C vijf en tachentigh

J.F. Liebaert

test
[achterkant]

Rente-Brief voor de prochie-kercke van Zonnebeke 4.en maerte 1785

Nota alhoewel dat het Capitael van fl. 1028: 11: 5 1/7 D[enie]rs sterck wisselgeldt bij dezen Rentebrief vervat doende 200 ponden grooten Vlaems Brabants Courant Jn het geheele Bekent Staet ten proffijtte van de Kercke Noghtans Competeert in het Selve Capitael Tot 50 ponden gr[ooten] aen den autaer van O[nse] L[ieve] V[rauwe] RoosenCrans Tot 25 ponden gr[ooten] aenden autaer van S[in]t Eloij ende aen de gemelde Kercke maer de Resterende 125 ponden grooten Vlaems Brabants Courant Soo Te Sien is Bij de respective Rekenijnge[n] van Elckx administratie - Memorie