Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1127

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-05-1632

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "annis 1628 ende 1631"; "annis 1628 1630 ende 1631"; "nu anno 1632"; "anno 1629"; "nu 1632"; "Anno 1631".

Type: Legger van de bezittingen van de pastorij van Beselare

Beschrijving: Legger van de bezittingen van de pastorij van Beselare. De gegevens werden verzameld en geverifieerd ter gelegenheid van het bezoek van de landdeken, Augustinus Vandermeersch.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie van het gonne toebehoorende de pastorije vande prochie van becelaere

Alvooren eene behuijsde hofstede daer den heer pastor nu jegenwordigh woont, streckende oost ende west abouterende van zuijden maerten woestijn ende zijne kinderen, mijn heer den prelaet van zonnebeke west daer aen: van oosten de straete Loopende naer wervick, ende van noorden cornelis bottelgier, ende den kerckwegh, groot met de erfve vanden cheijns daer de drije huijsen op staen ... een gemet dit gelt jaerelijckx eene coppel capoenen anden abt van zonnebeke

Boomen hier op staende 24e abeelkens bij den jegenwordighen geplant annis 1628 ende 1631 fruijtboomen ontrent 30: de 14 van die oock bij den voornomden pasteur geplant annis 1628, 1630 ende 1631 Jtem west daer aen een parceelken Zaijlant streckende oost ende west, aboutterende den heere van pollet, noort t'Lant van nu de weesen van hubrecht vanden woestijne nu anno 1632 heere van becelaere, ende van oosten jan deLvoije, Salomoen deLvoije groot ... ij.C Lants dit is belast met heerlijcke renten onder den Langhen hesser, geldende de viij.C een hoet, dit is bestaen met eene elshaeghe van noorden Jtem oost van daer een parcheelken gerslant streckende oost ende west, met eene happe van oosten zuijtwaert, aboutterende van oosten den heere van becelaere, zuijt gillis berten, west de kinderen van maerten woestijn, ende van noorden

test

de weduwe ende kinderen van christiaen angillis nu Joos cassier groot ... iij.C xlvj roeden dit is oock belast met de voornomde rente, hier staen drije redelijcke eecken, ende 25 abeelkens bij den voornomden pastor geplant anno 1629 Jtem een parcheelken busch streckende oost ende west, aboutterende van zuijden ende westen, nu 1632 antheunes clynckemaille Jean verbrugghe noort Rogier vanden wijnckele ende van oosten jan Breijne groot ... ij.C xij roeden Js belast als t'voorgaende een hauw hiervan is nu oudt Anno 1631 Ses jaeren Jtem nogh eene partie Zaijlant streckende oost ende west, aboutterende van oosten den gaver meersch van zuijden ende westen nu 1632 de hoirs Jan verbrugghe ende van noorden het Samsoen Straetien groot ... vj.e xv roeden

dit is belast met s'heerens rente, te weten haure rente, is oock rontsomme bestaen met eene kleene haeghe Jtem nogh een parceelken buschstreckende zuijt ende noort aboutterende van westen noorden ende oosten Sieur noyelles ende van zuijden Jan delvoije groot ... ij.C xlj roeden desen hauw is oudt Ses jaeren als de voorgaende is oock belast dit Lant met s'heerens rente te weten haver rente Jtem een parceelken Zaijlant aboutterende van oosten daneel vanden woestijne van noorden Jorijne boudens

van zuijden ende westen sanders verstraete nu anno 1632 joos van hue groot ... vj.C xxiij roeden dit gelt rente aen het Leen genaemt andries van eecke te weten haver rente een franquaert uijt den honderden Jtem behoort nogh toe aende voornoemde pastorije een partie zaijlant streckende oost ende west aboutterende van zuijtden de weduwe jaeques crabbe, west den prelaet van zonnebeke, noort den heere van becelaere ende van oosten Jan delvoije groot ... vij.C xxx roeden dit is belast met s' heeren rente Nombre van Lande van alle dese voorschreven parceelen bedraeght s'jaers ... vij gemeten xlvij roeden de Thiende competerende aende voornoemde pastorije inden eersten de groote Thiende de selve cure geheel toebehoorende beginnende alvooren ten west eijnde van een stuck genaempt den Schaepmersch behoorende toe jan deluoije ende van daer oostwaert keerende Lanckx de zuijtzijde aende heule tot op de straete die loopt van becelaere naer den stroijen boom ende van daer zuijtwaert keerende op de schauwwegh die voor pieter pauwels westwaert loopt naer den meulen tot inde keerstraet die van Jper naer cortrijck is Loopende ende alsoo voorts Lanckx de selve Straete westwaert tot op t'voornoemde stuck genaempt de Schaepmeersch. Jtem nogh eene aendere thiende genaempt de varcke daer van dese cure compiteert de drije Schooven van ix uijt elck hondert, beginnende van westen van het meulen stick oostwaert Lanckx de voornoemde Schauwwegh die van pieter pauwels naer den meulen Loopt tot op de heule ende van daer zuijtwaert keerende tot op den voetwegh die is loopende van dadizeele naer Jpre ende van daer nogh zuijtwaert keerende tot op de voornoemde heerstraet ende vanden selven heerstraet westwaert tot aent'voornomde meulenstick

test

welcke voornoemde twee thienden nu verpaght zijn anno 1631 aen eenen Rogier vanden wijnckele prochiaen vanden voorseijde prochie van becelaere 40 ponden grooten vlaemsch ende acht rasieren coorne meenensche maete bij Jaere Jtem compt toe aende voornoemde pastorije de bloetthiende de geheele prochie deure ende vande novale thiende binnen zijn bovennomde district de kleijne thiende dat is drije schooven ten 100, te weten naer de drije eerste Jaeren, de welcke 3 eerste blijven voor den Labeurman ofte den eijgenaer van het lant. Heeft oock den pastor der prochie de geheele offerande Aldus verkent ende geverifieert ter visitatie vande Landt deken augustinus vandermeersch deken van meesen bij onderschreven balliu ende notable der prochie van becelaere voornompt desen xije van meij xvj.e tweendertigh Toorconden hebbe dese copie gemaeckt uijt seker bescheet Ligghende inde archiven vanden h[ee]r Vergriete pastor van becelaere die de selve aen mijn h[ee]r denijs hadde gegeven inde oustmaent 1740 quid attestor

J. Steyt dispens[ie]r

Specificatie vande Landen ende Thienden toebehoorende de pastorije van becelaere geverifieert ter visitatie vanden Lantdëken Aug. vandermersch commende dese copie uijt de archiven vanden mijn h[ee]r vergriete pastor van becelaere