Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1118

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-09-1741

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden 5en 9bre 1638" (05/11/1638); "prima augusti xvij.C eenendertigh" (01/08/1731); "sinxen xvij.C elfve" (24/05/1711); "den eersten oust xvij.C eenendertigh" (01/08/1731).

Type: Akkoord tussen de abt van Zonnebeke, als heer van Zonnebeke, en het kathedraalkapittel van Ieper, als beheerder van de goederen van de kapelanij van de H. Drievuldigheid, betreffende twee lenen binnen de heerlijkheid van Zonnebeke

Beschrijving: Op 05/11/1638 werd een akkoord gesloten tussen Jooris de Dresselaere (eiser) en wijlen abt Bernaert van de abdij van Zonnebeke betreffende het bezit van 2 lenen te Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-372]. In navolging van dit akkoord, sluit abt Patricius Holvoet een akkoord met de vertegenwoordigers van het kathedraalkapittel van Ieper, dat de goederen beheert van de kapelanij van de H. Drievuldigheid, gesticht door wijlen kanunnik en scholaster meester Pieter Cauwel; de twee genoemde lenen behoren tot het bezit van die kapelanij. Het akkoord, dat voor 30 jaar zal gelden, betreft leendiensten, heerlijke renten, manschap en verheffing [+ bijkomende verplichtingen van de eigenaar van de lenen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo proces geresen was voor Balliu ende Leenmannen vanden hove ende heerlijckhede van Zonnebeke tusschen h[eer]e Jooris de dresselaere qualitate qua h[eessche]re Jeghens wijlent den eerweerde h[eer]e Bernaert abt ende heere van zonnebeke ver[weere]re ter causen van twee distincte Leenen Sorterende onder de voorseijde heerlijckheijt het een groot negen gemeten sestigh roeden, het aender groot vijfentwintigh gemeten twee Lijnen ofte daer ontrent pretenderende den voorseijde heer abt dat dese twee Leenen hem Souden competeren naer ph[i]lips cauweel om de redens bij processe geroert partijen zijn diesaengaende geconvenieert op de conditien bij accoorde vanden 5en 9bre 1638 geseijt naer het welcke diversche aendere accoorden dese Leenen raekende zijn gemaeckt (aen welcke men Sigh uijt cortheijt refereert) dogh altijt met dese expresse conditie dat de Selve Leenen moeten blijven in Levender handt ten effecte dat de Respective abten ende heeren van zonnebeke Souden connen ontfanghen den Thienden penninck inde vercoopijnghe vande Selve de Jaerlijcksche Leendiensten ende aendere hovelijcke rechten naer hun vermoghen welcke accoorden achtervolghende is heden

test

den eerweerdighsten heer patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke in accoorde gecommen met de eerweerde heeren de croeser ende Boonaert Canonijcken gegradueert gecommitteerde van weghens de eerweerde heeren deken ende Capittel generael der cathedrale van Jperen hebbende de administratie vande goederen competerende de Capelle Titulo Sanctissimae Trinitatis gefondeert door wijlent d'heer ende meestere pieter Cauwel Canoninck gegradueert ende Scholaster der voorseijde cathedrale voor den tijt van dertigh Jaeren wanof het eerste inganck genomen heeft prima augusti xvij.C eenendertigh op de conditien naer-schreven te weten dat de voorseijde heeren gecommitteerde ofte administateurs zullen betaelen met het passeren deser alle de verachterde Leendiensten t'sedert sinxen xvij.C elfve tot ende met valdagh xvij.C eenendertigh zijnde twintigh Jaeren aen een pont Sesthien Schele parisis de twee leenen bij Jaere oock dat den heer Rijsen modernen possesseur vande voorseijde capelle naer den eerweerden heer Thomas de selve Leenen zal commen ofte doen vereffen met presteren den eedt van feauteijtschap stellen van bedienende man ende betaelen de rechten naer costume

vanden Leenhove ende dat de selve relieven zullen geschieden t'elcker veranderijnge van possesseur bovendien dat de eerweerde heeren administrateurs te beginnen met den eersten oust xvij.C eenendertigh voor reconnoissance zullen betaelen aenden eerweerden heer abt, ofte zijnen ontfangher vande heerlijcke renten vijf ponden parisis bij jaere boven de Leen diensten hier boven geseijt die moeten gesuijvert worden tot den valdagh xvij.C eenendertigh van welcken Tijt af de jaerelijcksche reconnoissancen zullen betaelt worden naer de eerste vercoopijnghe vande taillie van houtte ende alle aendere te verschijnen Jaeren naer Jderen hauw ende in cas deser hauw niet suffisant en waere door de hooghe pointijnghen zullen de achterstellen ten advenante als vooren moghen gerecouvreert worden uijt de eerste volghende ontblootijnghe vande taillie van houtte ofte plantsoenen blijvende den gront oock daer vooren tautelijck geoppignoreert in proffijte vanden heere ende tot recouvre van zijnne rechten nemaer dat het de eerweerde heeren van het Capittel generael ofte hunne gecommitteerde om meerder profijt ofte aendere redenen beliefde de twee voorseijde Leenen te vercoopen zal den eerweerde heer abt blijven

test

in recht van te ontfanghen den thienden penninck ende alle aendere rechten volghens zijn vermoghen aen het welcke hij door desen niet en wilt derogeren voorts beloven de voornomde eerweerde heeren contractanten alle het gonne voorschreven te houden voor goet vast ende van weerden op het verbondt als naer rechte aldus geconvenieert den achthienden Septembre Seventhien hondert eenenveertigh toorConden onder double van wederzijts ingetrocken

Patricius holvoet Abt end heere van Zonebeke

f. Bonaert pbr

accoordt van twee leenen in zonnebeke gemaeckt 18 [septem]ber 1741