Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1226

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-05-1757

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1757".

Type: Waardebepaling door gezworen taxeerders van het Merelnest te Passendale, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: P.A. Bayart en G.D. Bouten, gezworen taxeerders van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaren dat zij de waarde vaststelden van een hofstede met woning, het Merelnest genoemd, van omtrent 6 roeden, gelegen binnen de parochie van Passendale. Deze hofstede behoort toe aan de abdij van Zonnebeke, en de waardebepaling gebeurt op verzoek van de weduwe van Jooseph Cazier, afgaande pachter, en heer Jan-Baptiste Bossaert, nieuwe pachter. De nieuwe pachter is in totaal 1001 pond 8 schelling parisis schuldig.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op Den 3en meij 17.C seven envijftigh was Bij ons onderschreven ge-eede ende Gefinanceerde prysers der Zaele ende Casselrie van ypre gedaen prysie op Een gehuijst hofstedeken groot onder Boomgaert gars ende zaeylandt daer medegaende ontrent de 6.0.0 Roeden gelegen Binnen de prochie van passchendaele verre noort vande Kercke genaemt t'merelnest Competerende D'abdye van Zonnebeke ten versoucke ende afscheeden van v[idu]a Jooseph Cazier als afgaende ten Eendre; ende Sieur Jan-Baptiste Bossaert aencommenden Cheinsenaere ende overnemer ter andere, vant'gonne aldaer Bevonden Consisterende soo volgt

Alvooren het mers

test

Jnden perreput drie Jnworhoopen op den hove D'haele ende bauwt Jnden haelput 0.1.25 roen besaeijt met Rogge Labeur twee voren ende gevet met mers gedolven ontrent 0.2.29 roeden naervette van mers naer Cooren ontrent 0.0.30 Roeden naervette van Smoorhoop, haele ende asschen naer vlas 0.0.66 roeden Labeur Een vore ongeheegt ontrent 0.0.20 Roe[de]n Landen Jnden Lochtijnck Labeur Een vore ongeheegt ende 0.0.20 gelijcke roeden overcapt met den eecker t'Saement geextimeert ter Somme van - iiij.xx xix lb. viij s . 0 d.

Jtem den Groen Loopenden

houtwas Bevonden op het voornomde hofstedeken ende Landen Consisterende Jn de gonne vande Cant ende Syngel haegen t'snouck van de opgaende ende tronck boomen ordinaire de haegen ofte weiren dienende voor Bestop aend'hofstede ende garsynge ter Candelaerijnge gepresen ter Somme van - xxvij lb. 0. 0

Jtem de doorenhaege staende van zuijden ende noorden den Lochtijnck van s'afgaendereges queeck geextimeert - viij lb parisis

Somme t'Saement dat

test

de voorschreven uytgetrocken arten van prysien Jn proffyte vande afgaende bedraegen Een hondert vier en dertigh ponden acht schele parisis hier - 134 lb. 8 s. 0 d. parisis

Een selven daege noch gepresen ten versoucke van de voornomde abdye ende aenveirden vanden geseyden Sieur Bossaert Eerst het woonhuys Camer ende peerdestal van oosten mitsgaeders Coystal van westen an dat van noorden dienende voor was camer Kelder ende Caemerkens t'saement lanck ses en vijftigh voeten het ovenbeur Lanck vier entwijntigh voeten

de scheure met twee anelatten? ende waegenhuys van noorden t'saement Lanck drie en vijftigh voeten gewaerdeert Jn Liggende weirde ter somme van Begrepen de hof baillie - v.C xliv lb parisis

Eyndelynge de Boomcatheijlen op t'voorseyde hofstedeken ende Landen staende geextimeert oock Jn Liggende weirde - iij.C xviij lb. 0 s. 0 d.

Somme t'Saement dat alle de voorschreven uytgetrocken articlen van prysien bedraegen ter somme van Een duijst

Gedeelte van

test

Een pondt acht schele parisis dus hier - 1001 lb. 8 s. 0 d.

Aldus de voorschreven prysien gedaen ten daege ende versoucke als vooren ten Beleede ende op het te Kennen geven vande afgaenderege ende alsoo gesloten daete vtsupra ons toorconden ende was onderteeckent p.a. Bayart ende mij

G.D. Bouten 1757

test

prijsie van temeragie ende landt om ons pacht hoveken meerlaernest in cheijs gegeven aen Mijnheer bossaert op paschendaele anno 1757