Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1138

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-09-1743

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "op den 21 7bre 1743" (21/09/1743); "baefmisse 1741" (01/10/1741); "op den 3. jan. 1742" (03/01/1742); "vanden 9.en maerte 1743" (09/03/1743).

Type: Rekening tussen de abdij van Zonnebeke en Jo[ann]es Callewart, betreffende herstellingen aan de hofstede die hij pacht van de abdij (+ kwitantie)

Beschrijving: Rekening van alle onkosten van herstellingen aan de hofstede die bewoond wordt door Jo[ann]es Callewart, sinds zijn komst daar op 01/10/1741. De pachter betaalde 184 pond 5 schelling 6 denier. Hierna was hij de abdij van Zonnebeke nog 179 pond 2 schelling schuldig; deze werden door hem betaald.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

op den 21 [septem]bre 1743 opgenomen alle de billietten van refectien gedaen aende hofstede bewoont door Jo[ann]es callewart t'sedert t'sijne aencompste wesende baefmisse 1741

eerst doet den pachter betaelijnghe met een billiet vande vraght en voeren van hout door passchier de poortere bedraeghende volgens acquijt - 10 lb 0 0

Jtem aen albert bernaert smet over leverijnghe van Jserwerck bij acquijt geseijt - 3 lb 4 0

Jtem aen Jo[ann]es vervest over Leverijnghe van naegels - 5 lb 11 0

Jtem over decken ende Leverijnghe van Stroij breeder bij billiette geseijt - 57 lb 8 6

Jtem aen nicoLaes du moLin meestere timmerman over Leverijnghe ende hantwerck volghens billiet - 48 lb 16 0

Jtem aen Jooris vande voorde meestere metsenaer over Leverijnghe van calck steenen ende hantwerck t'saemen voor - 59 lb 6 0

alle de billieten t'saemen 184 lb 5 6

alle welcke billietten door den pachter zijn betaelt ende hem moeten valideren

test

waer teghen de abdij pretendeert eerst over de prijsie van vette inden mersput haele smoorhoop & bij acte prijen? geseijt gemaeckt andries de boutte gesloten op den 3 jan. 1742 bedraegende - 83 lb 6 0

Jtem boven ses hondert ameloosen den pachter gelaeten in Leenijnghe compt nogh ten profijte vande abdije volghens de voorseijde acte prijsie - 25 lb 16 0

Jtem heeft engel de grijse over gestelt aen joes. callewart om te betaelen ter ontlastijnghe vanden afgaenden de somme van seventhigh ponden parisis over Laetprijs bevonden op 7 1/2 gemeten Lants te vooren gebruijckt door hubrecht kemele, welcke hier aende abdij zijn overgestelt door den selven de Kemele volghens ordonnantie vanden 9.en maerte 1743 dus hier dese - 70 lb 0 0

[184: 5: 6 179: 2: 0


----------- 5: 3: 6]

pretentien vande abdij bedraeghen 179 lb 2 0

met alle de bovenstaende pretensien ende verschot gedaen door Jo[ann]es callewaert betaelt hij de drije posten hier boven bedraeghden 179 lb 2 0 ende compt boni voor hem tot 5 lb 3 6 aldus geliquideert desen 21 [septem]bre 1743 onder alle behoorlijcke protestatien

J[oannes] Pab[tis]te Callewaert

test

rekenijnghe met Jo[ann]es callewaert 21en [septem]bre 1743