Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1237*

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-04-1758

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Jaecques Nuitten als baljuw van de heerlijkheden en leenhoven van Zonnebeke en Klerkshove in Langemark

Beschrijving: Joa[nn]es Bap[tis]te Devos, abt en heer van Zonnebeke, Klerkshove in Langemark, etc., verklaart dat het baljuwschap van zijn heerlijkheden en leenhoven van Zonnebeke en Klerkshove vacant is, door het vrijwillige ontslag van de voormalige baljuw, Hubrecht Verenne. Hij stelt Jaecques Nuitten aan als voorlopige baljuw, voor een periode van 3 jaren [+ voorwaarden van de aanstelling; + rechten van de functie], en vraagt aan de schepenen van de genoemde heerlijkheden en leenhoven om Jaecques Nuitten als dusdanig te erkennen, van zodra hij de vereiste eed afgelegd zal hebben.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Joa[nn]es Bap[tis]te Devos Abt ende Heere der prochie van Sonnebeke Clerxhove in langhemarcq etc[eter]a etc[eter]a alsoo is commen te vaceren door de vrijwilleghe afstappinghe ende resignatie in onse handen de Bailliagien onser heerelickheden ende leenhoven vande prochien van sonnebeke alsoock van Clercxhove in langhemarck voortijts bedijent door sieur hubrecht Verenne soo ist dat wij naer behoorelick gheinformeert te sijn van de deughtsaemheijt goet comportement ende religie etc[eter]a van sieur jaecques nuitten oock betrauwende op sijne capaciteijt hebben hem ghestelt ende stellen bij desen ad interim ende bij provisie voor drie naereenvolgende jaeren ons vrij blijvende alsdan ofte te containeren ofte te dancken sonder eenighe redens te moeten gheven te beginnen van daete deser voor bailliu der voorseijde ende heerelickheijt ende Leenhoven van sonnebeke ende Clercxhove in Langhemarck met alle sulcke proffijtten ende Emolumenten als het selve officie is Competerende ende op de selve maniere als den voorgaenden bailliu sieur Verenne sijnen oom heift in ghebruijck gheweest ende gheproffijtteert heeft ordonnerende aen ons

test

Wethouders in consequentie deser den voornomden jaecques nuitten voor sulckx te aenveerden ende erkennen behoudens door hem in conformiteijte van haere Majesteijts placaeten te doen den grooten Eedt te weten dat hij om dit officie te vercrijghen ofte ter oorsaecke van dien gheen gelt noch eenighe andere dinghen niemanden gheboden belooft noch ghegeven en heeft noch doen bijeden beloven noch gheven en sal wien dat oock sij directelick ofte indirectelick noch andersijnts in eenighe maniere in teecken der waerheijt hebben wij dese verleent onder ons ghewoonelick handteecken ende cachet in onse abdije desen 10.en april 1758 was onderteeckent joa[nn]es bapt[ista] devos abt ende heere van zonnebeke clerckxhove in langhemarck etc[eter]a etc[eter]a ende ghcachetteert [sic]

naer ghedaen Collata vijnde de te accorderen met het origineel

M. nuitten