Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1484****

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-08-1605

Opmerkingen analytische datum: Op de eerste regel van de tekst staat duidelijk '1605', maar het lijdt geen twijfel dat er eigenlijk '1615' moet staan; onder elk van de drie handtekeningen staat '1615', en andere stukken verwijzen ook naar deze overeenkomst als de overeenkomst van 1615. // Bijkomende datering: "1615".

Type: Akkoord tussen de abdij van Zonnebeke en de kerkfabriek van Roeselare, betreffende de bijdrage van de abdij in de kosten van de herstelwerken aan de kerk van Roeselare

Beschrijving: De abt van Zonnebeke, vertegenwoordigd door Vijchtoor de Vorstere, en de hoofdgezworenen van de kerk van Roeselare - meester Joos de Mayere, pastoor, en Nyclays Ercle, hoogbaljuw - sloten een akkoord: de abt zal aan de kerkfabriek van Roeselare 6 pond 5 schelling groten Vlaamse munt betalen, en dan nog vier jaar lang 6 pond groten per jaar, dit als bijdrage in de kosten van de herstelling van de kerk van Roeselare. In ruil hiervoor beloven de leden van de kerkfabriek om de abt of zijn opvolgers niet meer lastig te vallen betreffende deze kwestie (tenzij de kerk ernstig beschadigd zou worden).

Tekst

test
[voorkant]

Hedendt xxvij.e[n] augustij 1605 zijn v[er]accordeerdt Mijn E[erweerd]e heere mijn heere de[n] Prelaedt en[de] heer van Zonnebeque ter praesentie van dheer vijchtoor de Vorstere regilieus van[den] zelue[n] convente ouer eender zijde ende dheer en[de] m[eeste]r Joos de Mayere erfachtich Pastoor en[de] fa[...?]ch[...?]t Nyclays ercle hoochbailliu same[n] hooftgheswore[n] der kercke van Rousselare in[de] [pre?]sentie[...?] van[de] gheswore[n] tzamen v[er]accordeert ter presente van Jonch[eer]e Jacques de Voocht heer in Zonnebequ[e] mitsgaders Roberdt weebouc en[de] Cristihae[n] v[er]anneman naerder handt bij ghecome[n] gheswor[en]

Eerst dat Mijn E[erweerd]e heere den Prelaedt van zonnebeque heml[ieden] gheswore[n] zal laten volghen zes ponde[n] vijf schellijn[ghen] groote[n] vlams ouer het Laste vierde Jaer van[de] betalijn[ghen] van[de] sentie ghegeue[n] bij zijne E[erweerd]e mijn heer den Bysschop van Brugghe ende van gh[...?] noch vier Jare[n] achtervolghen[de] telcke[n] Jare zes pon[den] groote[n] tot behoiue en[de] reparatie der kercke voors[eij]t waermede zulle[n] afgheleyt worden alle process[en] zoo bij prouise als nv gheintenteert midts de voor[nomde] hooftgheswore[n] beloue[n] midtsdese[n] den voor[nomden] heer myn heer den Prelaedt ofte zijn Successeurs voorder te vraghen ofte molestere[n] om eeneghe recompense ofte ander noodeghe reparatie ofte te[n] ware bij ander devastatie [...?] zoo de voorgaen[de] gheswore[n] heeft van[de] voors[eijde kerke Belouen[de] tzelue wettel[ijck] te passeren ter beliefte van mij[n] heere de[n] Prelaet

M[eeste]r Joos de mayere 1615

Nicol[ays] Ercle 1615

Chriestian veranneman 1615

test
[achterkant]

Accoort ghemackt ouer die van Rous[...]lare[...] van huer kerke a[nn]o 1615

G Roesselaere Accoort tusche[n] de[n] Abt van Sonnebeke ende de[n] Pastor van Roesselare mitsgaders de Notable aengae[nde] de reparatie van[de] kercke van aldaer a[nn]o 1615