Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1484***

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-07-1669

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten Jaere 1666".

Type: Overeenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en de kerkfabriek van Roeselare, betreffende de bijdrage van de abdij - als tiendenheffer te Roeselare - in de kosten van de reparatie van de kerk van Roeselare

Beschrijving: Aangezien er een proces dreigde te ontstaan tussen de abdij van Zonnebeke en de deken, hoofdgezworenen en gezworenen van de kerk van Roeselare, hebben de twee partijen een akkoord gesloten. Het geschil betreft de bijdrage van de abdij, als tiendenheffer te Roeselare, in de kosten van de herstelling van de kerk. De abdij zal 600 gulden betalen, in twee termijnen.

Tekst

test
[voorkant]

Alzooder hadde connen proces rijsen tusschen den Eerweerden heere Abt en[de] heere van Sonnebeke ter eender zijde en[de] de heeren Deken hooftghesworenen en[de] ghesworene regierders van[de] kercke van Rousselaere ter ander[e] ter causen van twee Jaeren van sessen gheexpireert ten Jaere 1666 vande heure van[de] thiende die den seluen heere Abt is heffende binnen Rousse- laere omme ten deele daermede te doene de noodighe wercken ande kercke van t'selue rousselaere vuijt welck proces ofte processen groote costen en[de] schaeden stonden te rijsen ende om t'selue quaet t'euiteren soo ist dat partien in accoorde ghecommen sijn op dese maniere dat den voorn[omden] heere Prelaet ouer de selue twee Jaeren van sesse sal betaelen seshondert gul[den] in twee paiementen te weten d'een helft binnen een half Jaer en[de] d'ander helft binnen een half Jaer daernaer Toorcon[den] eersten julij 1669

M. Dauid Abt en[de] heere van Sonnebeke

J. Couuier

P[iete]r weerbrouck 1669

Jacquers boutens

Jan Hoet

Augustinus Deuer als present

test
[achterkant]

Accoort met de[n] heer Pastor en[de] gheswoore[n] van Rouselaere ouer de repara- tie van hun kercke ghemaeckt de[n] j.en Julij 1669

H