Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1389

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-10-1779

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 4 July 1757" (04/07/1757); "tegen de 15 van de Maendt January toekommende" (15/01/1780).

Type: Besluit genomen in de Zaal en kasselrij van Ieper, betreffende de heffing van de nodige fondsen voor een 'don gratuit' aan de vorst

Beschrijving: Uittreksel uit het register van de Zaal en kasselrij van Ieper: in de algemene vergadering van de baljuws, schepenen en vazallen van Voormezele, Ten Bussche, Geluveld en Zonnebeke nam men kennis van de akte waarin de vorst een zekere 'don gratuit' accepteerde, waarna beslist werd om de heer Remmery, ontvanger van de kasselrij, te machtigen om tegen 15/01/1780 de daartoe benodigde som te innen.

Opmerking: Uittreksel.

Tekst

BRU-AGSB-Z-n1389 [voorkant]

EXTRAIT uyt het Register van Resolutien van Myn Heeren Bailliu Schepenen ende Edele Vassaelen der Zaele ende Casselrye van IPRE beginnende den 4 July 1757 alwaer staet 't gonne volgt

Actum den 15 October 1779 ter generaele Vergaederinge van Myn Heeren Bailliu Schepenen ende Edele Vassaelen van Voor- mezeele La Bussche Geluvelt ende Zonne- beke hier toe beschreven:

LECTURE gedaen zynde van d'Acte Acceptatie van Syne Konincklycke Hoogheyt over ende uytter Naeme van HAERE MAJESTEYT van den Don Gratuit daer by breeder vermelt wanof den Inhouden hier naer volgt [et]c[etera] Wierdt geresolveert d'Heer REMMERY Ontfanger deser Casselrye te authoriseren om tegen den 15 van de Maendt January toekommende ten Laste van dese Generaliteyt ten Intreste van Vier ten Honderden op te lichten de volle Somme noodig tot het betaelen den voormelden Don Gratuit

Colationn├ę

P[?]/J.J.[?]. Liebaert