Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1485*

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1711

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Geeraert Boutten als griffier van Zonnebeke, voor een periode van 3 jaar

Beschrijving: Abt Patricius, heer van Zonnebeke, stelt Geeraert Boutten aan als griffier van Zonnebeke, voor de tijd van 3 jaar [+ plichten en rechten van die functie].

Opmerking: Het origineel werd gezegeld met een 'cachet in rooden lake'.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Wij Patricius Abt ende heere van Zonnebeke ons betrauwende op de capaciteijt van Geeraert Boutten ende gheinformeert sijnde van sijn goet Leven ende Comportement heben den Selven Boutten ghestelt ende stellen bij desen Greffier vande voornomde prochie bij provisie ende voor den tijdt van drie jaeren naestcommende met al sulcke profijtten ende emolumenten als an tvoorseijde officie van Greffier aldaer is competerende behoudens dat hij de Abdie sal dienen in voorvallende affairens Sonder te pretenderen eenigh vergelt mits doende den ghewoonnelijcken eedt in onse handen ende ten voorderen volcommen al t gonne incumbeert ande Selve Greffie actum desen 25 [novem]bre 1711 onderteekent Patricius Holvoet abt ende heere van Zonnebeke

BRU-AGSB-Z-n1485 [achterkant]

Commissie vande greffie van Zonnebeke 1711