Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1485

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-07-1712

Type: Bevestiging door G. Boutens van de ontvangst van zijn aanstelling door de abt van Zonnebeke als griffier van Zonnebeke, voor een periode van 3 jaar

Beschrijving: G. Boutens verklaart dat hij BRU-AGSB-Z-n1485*, waarin de abt van Zonnebeke hem aanstelt tot griffier van Zonnebeke, ontvangen heeft, en neemt het document woordelijk over.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1485 neemt BRU-AGSB-Z-n1485* over; voor de eigennamen, instellingen en functies in dit laatste document, zie daar.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven kendt ontfanghen te hebben sijnne commissie van Greffier deser prochie van Zonnebeke dan of den inhouden hier naer volght van worde te woorde

Wij Patricius Abt ende heere van Zonnebeke ons betrauwende op de capaciteijt van Geeraert Boutten ende gheinformeert sijnde van sijn goet Leven ende Comportement heben den Selven Boutten ghestelt ende stellen bij desen Greffier vande voornomde prochie bij provisie ende voor den tijdt van drie jaeren naestcommende met al sulcke profijtten ende emolumenten als an tvoorseijde officie van Greffier aldaer is competerende behoudens dat hij de Abdie sal dienen in voorvallende affairens Sonder te pretenderen eenigh vergelt mits doende den ghewoonnelijcken eedt in onse handen ende ten voorderen volcommen al t gonne incumbeert ande Selve Greffie actum desen 25 [novem]bre 1711 onderteekent Patricius Holvoet abt ende heere van Zonnebeke ende ter sijden gheseghelt met een cachet in rooden laKe Toorconde[n] desen 5.en Julij 1712

G. Boutens 1712

test
[achterkant]

Commissie vande greffie van Zonnebeke 1711