Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1486

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-05-1698

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Celestin Everaedt tot baljuw en ontvanger van de hernisrenten van de abdij te Lampernisse

Beschrijving: Jacobus Piers, abt en heer van Zonnebeke, stelt Celestin Everaedt aan als baljuw en ontvanger van de heerlijke hernisrenten van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse, in de kasselrij van Veurne. Zijn taak bestaat erin om ervoor te zorgen dat die renten betaald worden, en elke 6 jaren moet hij rekenschap geven van zijn ontvangsten, voor welke diensten hij de 3de penning zal ontvangen, en 2 pond parisis per rekening.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Wij Jacobus piers Abt ende heere vande prochie van Sonnebeke op het goet raport an ons gedaen van Sieur Celestin Everaedt ende ons betrauwende op synne predomie ende cappaciteijt hebben hem gecommittert Soo wij committeren bij desen tot de bailliuagie ende ontfanck vande Eerelicke Ernesrenten ons competerende in Lampernisse Castelrije van Veurne hem gevende volle mach ende auctoriteijt omme de debiteuren der selver renten in cas van noede te bedwingen bij iustitie tot betaelijnge der selver welcken onsen gecommitteerden baillieu ende ontfanger schuldich ende verobligeert is alle ses iaeren van synnen Ontfanck ons te doene rekenijnge bewijs ende reliqua daer voor hij sal profiteren (boven de relieven boeten ende andersints) den derden pennincx mitsgaeders van elck rekenijnge twee pon[den] par[isis] desen 20.e meij 1698

J. Piers Abt heere van Zonnebeke