Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1424***

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-09-1511

Type: Opdracht van de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder, om jonker Fran[choi]s vander Gracht te dagvaarden ingevolge zijn geschil met de abt van Zonnebeke, betreffende de kapelanij van OLV van Izegem in de kerk van Roeselare

Beschrijving: De raadslieden van de Raad van Vlaanderen geven aan de eerste deurwaarder de opdracht om jonker Franchois vander Gracht te dagvaarden, om te verschijnen voor het altaar van OLV van Izegem in de kerk van Roeselare. Vander Gracht betwist immers de eigendom van de kapelanij aan dit altaar aan de abt van Zonnebeke. Deze had de gewoonte om een kapelaan voor deze kapelanij voor te dragen aan de bisschop van Doornik, maar jonker vander Gracht had zich nu verstout om Niclaeis Veranneman in het bezit te stellen van het genoemde beneficie, waardoor de abdij naar schatting 20 pond parisis schade geleden had. Jonker vander Gracht moet nu komen verklaren dat hij de abt het bezit van de kapelanij niet meer zal betwisten, en een schadevergoeding betalen van 20 pond parisis. Indien de verweerder zich daartegen verzet, dan moet de zaak voor de Raad van Vlaanderen gebracht worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden des ghecoren keysers altyds vermeerder sRijcx Coninc van germanien van Hongrien van Dalmacien van croacien etcetera Ende Karels eertshertoghen van oostrijcke Prince van spaengnen van beede den cecilien van Jhlrm etcetera Hertoghen van bourgoingnen van lothe. van brabant van stiere van carinte van carniole van lembourg van luxembourg ende van gheldere Grauen van vlaendren van Habsbourg van tyrol van artois van bourgoingnen Palsgrauen van Henegauwe Lantgrauen van elsate marcgrauen van bourgauwe ende des Helichs Rijcx Grauen van Hollant van zeellant van ferrette van Kibourg van namen ende van zuijtphem etcetera GHeordonneert Jn vlaendren Den eersten duerwaerdere vander camere vanden Rade ons voorseijt Heeren Jn vlaendren hier vp versocht saluut Wij Hebben ontfaen den Supplicacie van den Abt vander kercke ene Heerlichede van Sinnebeke Claghende ten fijne van saisine ... Jnhoudende Hoe dat ten goeden ende Juusten tijtle te verclaerene Jn tijden ende Jn wijlen vp dats nood zij de suppliant heeft Recht ende ... Jn goeden possessien ende saisinen te presenterene de capelrie ghefondeert ten altare va n onsen vrauwen van yseghem Jnde prochiekercke van Roesselare telckent als die vaciert Jn possessien ende saisinen de presentacie bij hem ghedaen zijnde dat de gheresenterde partien daervp vercrighen van mijnen heere den bisscop van doornicke collatie possessie ende ghebruuc metten baten proffijten ende emolumenten daeran cleuende hierof ende meer anderen Rechten pertinent Heeft de Supplicatie bij Hem ende zijn voorsaeten ghevseert ende ghepossesseert van zulcken tijde dat ghenouch es ende zonderl... bijder lester lester Jaerschaere ende exploite Desen nietJeghenstaende het heeft onlancx leden ghelieft ende emmers binnen Jare ende daghe herwaerts Joncheere franchois vander gracht de voornomde cappelrie te comfererene eenen ghenaemt Her niclaeis veranneman Realic ende bij faite ende van me... den sup... scade doende ter somme van xx £ parisis behoudens Juuste extimacie zo hij heicht versouckende onse promisie waeromme wij anghesien de zake voorschreuen v ontbieden ende beuelen van ons voorseijts heeren weghen Daertoe committerende bij desen onsen lettren eijst noodt dat ghij vp dat v blijcken van dies voorseijt es Dachuaert den voorseijden Joncheere franchois vander gracht te comparerene voor v te zekeren daghe ende Huere voor den aultaer van onse vrauwe van yseghen Jnde prochie van Rousselare ouer alle andere plaetsen contencieulx ende aldaer hout ende mainteneert den voorseijden suppliant of zijnen procureur vuter name van hem Jn zijne Rechte possessie ende saisine voorscreuen weerende ende af doende alle beletten hem daer Jn ghedaen ter contrarien beuel doende van ons voorseijts Heeren weghen den voorseijden franchois vander gracht dat hij hem verdraghe den suppliant met zulcken of ghelijcken beletten te doene Jn zijne voorseijde Rechten possessien ende saisine ende hem vp legghe ende betale ouer de voorseijde scaden de voorseijde somme van xx £ parisis behoudens Juste extimacie Ende Jnt cas van opposicien ofte delaye De nieuwichede gheweert de zake contentielux[?] ghenomen ende ghestelt Jn ons voorseijt Heeren handen als vpperste Om tghescil van partijen ende Restablissement ghedaen Realic ende bij faite of anderssins duechdelic vooren ende alder weerc[?] eerst Dachuaert dopposanten of delayanten te comparerene Hier Jnt hof teenen competenten daghe Omme te tooghene de cause van diere den Suppliant te verandwoordene ter cause voorscreuen met datter ancleue in ... bet ende te vullen te verclaersene Jn tijden ende Jn wijlen vp dats nood zij te sien oordonneren vanden Recreance ende ... te procederene alsoot behooren zal Ons ouerscreuen wies sijn Hiertoe ghed... zult hebben Ouersendende tblijcken ... wij v dies ghenen vulle macht ende speciael beuel Ombieden van ons voorseijts Heeren weghen alle Hueren officiers ... ondersaten versouckende alle andere wient angaen mach dat hij te... v dit doende ...st... verstan... ende obedieren ... Duust vijfhondert ende elleuene vanden voorseijden camere Den zesten dach van Septembre ...

Bi minen heeren vander Rade gheordeneert In vlaendren

[Vaerne]wijc[?]

test

...coorde guchte ... zinnebeke van v... vander ...cht

xx £ parisis s...stre onse vrauwe ... te Rousselare In materie

5 Roesselare

processus contra dominum franciscum vander gracht Ad capellaniam Sancte marie yseghem Jn parrochiali ecclesia de Rollario anno 1511