Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1424**

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-09-1511

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vpden xvjen dach vande voorseijde maent snuchtens ten tien heuren voorde noene" (16/09/1511); "vp vrindaechs derden dach van octobre eerstcommende snauons te vooren" (03/10/1511).

Type: Verslag van de baljuw aan de Raad van Vlaanderen, betreffende de samenkomst van de procureurs van de abdij van Zonnebeke en Fran[coi]s vander Gracht in de kerk van Roeselare

Beschrijving: Verslag van deurwaarder Jacob Leupe aan de raadslieden van de Raad van Vlaanderen: op verzoek van de abt van Zonnebeke trok hij op 10/09/1511 naar Roeselare, naar jonker Fran[coi]s vander Gracht, en dagvaardde deze om op 16/09/1511 te verschijnen voor het altaar van OLV van Izegem, in de kerk van Roeselare. Beide partijen stuurden hun procureur, respectievelijk Jacob Delfscot en Jan de Scheerere. De procureur van Vander Gracht kreeg het bevel van de graaf voorgelegd, dat de abt de rechtmatige eigenaar is [van het beneficie van OLV van Izegem in de kerk van Roeselare], en dat hij 20 pond parisis schadevergoeding moet betalen. Hiertegen tekende de procureur van Fran[coi]s vander Gracht beroep aan. 03/10/1511 wordt vastgelegd als dag waarop de procedure voortgezet zal worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ande hooghe ende moghende heeren mijne heeren vanden edelen Rade mijns harde gheduchts heeren Sgrauen van vlaendren etcetera gheordonnert Jn vlaendren V onderdanich dienaere Jacob leupe Duerwaerdere etcetera[?] Eere dienst ende weerdichede hooghe ende moghende heeren v ghelieue te wetene dat Jc bij virtute vande openen lettren ande marge vanden welcken dese mijne Relatie ghehecht es onder mijn handteeken vercreghen ende mij ghepresentert bij mijnen heere den abt vander kercke ende heerlichede van zinnebeke claghende ten fijne van saisine ende tsijnen versoucke den xen dach van septembre xv hondert ende elleuene bem ghetrocken binder stede van Roessellaere ten persoone van Joncheere fran[ciscu]s heere vander gracht Den welcken naer dat mij de premissen begrepen Jnde voorseijde lettren bleken waren naer den verclaerse van zekere Jnformatie pretedente bij mij daerup ghedaen Jc dachuaerde te comparerene voor mij vpden xvj.en dach vande voorseijde maent snuchtens ten tien heuren voorde noene voor den outaer van onser vrauwe van ysingheem Jnde kercke van Roesselaere ouer alle andere plaetsen contencieux Omme aldaer te ziene ende hooren ter executie legghen de voornomde lettren naer h... voor ende Jnhoudene Ten welcken daghen huere ende plaetse quamen ende comparerden her Jacob delfscot presbitre Religieux als procureur vanden Jmpetrant ouer een zijde Ende her Jan de scheerere pbre. prochiepape van leegheem als procureur vanden voorseijden Joncheere frans. heere vander gracht ouer andere beede souffisantelic ghefondert bij lettren van procuratien Jnhoudende de clause pertinen... zo ende Jn zulcker wijs dat zij elc anderen ghefondert kenden naer twelck ende dat zij hemlieden elc zonderlinghe ghepresentert hadden Jnde namen als bouen hilt ende maintenerde van mijns voorseijden gheduchten heeren weghe den voornomden her jacob delfscot also hij pretederde Jnde Rechten possessien ende saisinen verclaert Jnde voorseijde lettren metten baten prouffijten ende emolumenten daeran cleuende weerde ende dede af verbaliter alle beletten ghedaen ter contrarien Dede beuel van mijns voorseijts gheduchten heeren weghe den voornomden her Jan de scheerere Jnde name als bouen dat hij hem verdroughe den suppliant meer zulck of ghelijcke beletten te doene Jn zijne voorseijde Rechten possessien ende saisinen ende hem vpleyde ende betaelde ouer de scade de somme van xx £ parisis behouden Juuste estimatie Ten welcken beuelen den voornomden her Jan Jnde name als vooren opposerde Midswelcken weerde de nieuwichede nam ende stelde de zake vutenc[?]...nse Jn mijns voorseijt gheduchts heeren handen als vpperste omme ghescil van parten[?] ...nde vlieden mijne heeren de kennesse van tcommitteren vanden gonen die de zake litigieuse Regieren sal Jndien dat vlieden ghelieft Ende dat ghedaen de voornomde her Jan de scheerere procureur Restablisserde Jn mijnen handen bij teekens van eenen stocxkinne belouende dat weerdich te makene ten daghe dienende ter ordonnantie[?] van v mijne heeren Jn/An welc Restablissement de voornomde her jacob delfscot Jnde qualiteit als bouen hamer slouch bij protestatien dat in moghen blamerne Jn tijden ende Jn wijlen daer ende also hij tzijnen Rade vinden zoude dachuaerde de voornomde joncheere frans. heere vander gracht ten persone van zijne voorseijden procureur te comparerene voor v mijne voorseijde heeren binnen der stede van ghent vp vrindaechs derden dach van octobre eerstcommende snauons te vooren Jnden herberghe Omme te tooghene de cause van zijnen opposicie te veranderne ter causen verclaert Jnde voorseijde lettren te zien ordonneren vanden Recrean... ende voort te procederne alst behooren sal hooghe ende moghende heeren tghuent dat voorseijt es ter tiffien[?] ... vlieden warachtich wesende bij dese mijne Relacie gheteekent met mijnen handteekene ende ghedaen

Jnt Jaer ende dach als bouen

Puepe[?]