Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1424

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-05-1512

Type: Afhandeling van een technische kwestie betreffende de authenticiteit van een afschrift in het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de abdij van Zonnebeke en Frans vander Gracht

Beschrijving: In het proces tusse de abdij van Zonnebeke (eiser) en Frans vander Gracht (verweerder) voor de Raad van Vlaanderen, protesteert de procureur van de verweerder, Clais de Mol, tegen een afschrift van een document dat als bewijs voorgelegd werd door de procureur van de eiser, Jan vander Guchte. Hij claimt dat het geen authentiek afschrift is, omdat hij niet aanwezig was bij de collatie ervan, waarop vander Guchte aanvoert dat Clais de Mol het origineel al gezien had in een andere zaak, tussen Nicolas Veraneman en Joos de Graue, en dat het originele stuk zich nog in dat procesdossier bevindt. Het stuk wordt op eed geaccepteerd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Voor ons de Raedslieden des ghecoren Keysers altijts auguste Coninc van germanien van Hongaren van dalmacien van croatien etcetera Ende Karels Erdshertoghen van oostrijck Prince van spaengnen van beede den cecilien van Jherusalem etcetera Grauen van vlaendren etcetera Gheordonnert Jn vlaendren Was ghedaen Jnde camere vanden rade ons voorseijden heeren te ghent den xiiij.en dach van meye Jnt Jaer duust vijfhondert ende twaelue dat hier naer volcht De zake d...ende tusschen den abt vander kercke ende heerlichede van zinnebeke sheeschers ouer een zijde Ende frans heere vander gracht verweer[er] ouer andere Om bijden voorseijden verweerere contradictien te gheuene purgierende? de verstekinghe Gheroupen ten toure vanden Rolle Clais de mol procureur vanden voorseijt verweerder ...tradic...erer de copien vanden lettren bij den voorseijden heescher ouer gheleijt als niet autentijc zijnde mids datse tzijnder presentie of hem gheroupen niet ghecollation... en waeren Daer Jeghen Jan vander guchte procureur vanden voorseijden heeschere hem de voorseijde solacien dat hij dorriginele lettren danof hij de copien nv ouergheleijt heeft tanderen tijden den voorseijden clais de mol ghetoocht hadde Jn een andre sake tusschen Heer nicolas veraneman ouer een zijde Ende Joos de graue ouer andre Jnt welcke de selue lettren noch ligghen legghende den voorseijden clais de mol dat Jn dee... van eede Ende dat ghedaen de selue clais de mol Jnden name als bouen brochte weder thouewaerts s...s Jntendant[?] twelcke metgaders den lettren ende munimenten daertoe dienende Daerof verclaerde te Doene[?] ende daerup zijn aduis te be... tzijnen ...semente Ghedaen jnt Jaere ende Daghe als bouen

J[?] Boullin