Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1463

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-06-1512

Type: Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in het aanslepende proces tussen de abt van Zonnebeke en Fransois vander Gracht, betreffende de aanstelling van de kapelaan van OLV van Izegem in de kerk van Roeselare

Beschrijving: De raadslieden van de Raad van Vlaanderen doen uitspraak in het proces tussen de abt van Zonnebeke en de procureur-generaal van Vlaanderen (eisers) en jonker Fransois vander Gracht (verweerder). De abt verklaarde dat hij sinds lange tijd het recht geniet om de kapelaan aan te stellen van de kapelanij aan het altaar van OLV van Izegem in de kerk van Roeselare, telkens wanneer die positie vacant is; de voorgedragen persoon werd daarop steeds aangesteld door de bisschop van Doornik. Korte tijd geleden had jonker Fransois vander Gracht zich echter verstout om zelf Nicolas Verhanneman aan te stellen in die functie, waardoor hij de abdij schade berokkende ter waarde van ongeveer 20 pond parisis. De abt diende klacht bij de Raad van Vlaanderen, en liet de jonker dagvaarden. De verweerder verzette zich daar tegen, volgens het hof ten onrechte. De eiser werd bijgevolg bevestigd in zijn recht de kapelaan aan te stellen, en de verweerder moest 20 pond parisis Vlaamse munt schadevergoeding betalen aan de eiser. De verweerder verzette zich hiertegen. De Raad van Vlaanderen stelt de abt van Zonnebeke nu in het gelijk.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden des Ghecoren Keysers altijts vermeerder Srijcs Coninc van germanien van hongrien van dalmacien van croacien etcetera Ende karels erdshertoghen van oostrijcke Prince van spaengnen van beede den cecilien van Jher[usale]m etcetera hertoghen van bourg[og]nen van lothr[icke] van brabant van stiere van carinte van carniole van lembourg van lucembourg ende van gheldre Grauen van vlaendren van habsbourg van tyrol van artois van bourg[og]nen Palsgrauen namen ende van zuytphen heeren van vrieslant vande marche van slauonien van portenaus van salins ende van mechelen Gheordonneert Jn vlaendren Doen te wetene allen lieden dat ghesien de scriftueren ouerghegheuen te Houe bij maniere van Jnterdicte vander zijde van mijnen Heere den prelaet van zinnebeke heesschere Jn materien van complainten metgaders mijnen heere den procureur generael van vlaendren met hem gheuoucht ouer een zijde Vp ende Jeghens Joncheere fransois Heere vander gracht verweerere ouer andre De voorseijde heesschere zegghende dat ten goeden ende juusten tijtle te verclaerne Jn tijden ende Jn wijlen hij heeft Recht ende Jn goeden possessie ende saisine es te presenterne ... cappelrie ghefondeert tonser vrauwen aultare van yseghem Jnde prochiekercke van Rousselare telcken als die vachiert Jn possessien ende saisine de presentacien bij hem ghed... dat de ghepresenteerde persoon daerup vercreghen heeft collatie van mijnen Heere den bisscop van doornijcke ende daernaer possessie ghed... ... ende tghebruuc vander seluer cappelrie ende vanden baten vruchten ende emolumenten daertoe staende van welcken ende meer andre Rechten pertinent hij heesschere ende zijne voorsaten ghebruuct ghevseert ende ghepossessert hebben van zulcken tijde dat ghenouch es omme goede possessie vercreghen thebbene ende die te behoudene zonderlinghe bijder bester Jaerscare ende exploiten Den welcken nietJeghenstaende hadde onlancx leden emmere binnen Jare ende daghe harwaerts te tellene vander date vander complainte ghelieft Joncheere fransois vander gracht verweerere de selue cappelrie te confererene tenen ghenaempt her nicolas verhanneman ...alicken ende bij faiten doende den heessche en daer bij scade ter somme van twintich ponden parisis behoudens Juuste estimacie Omme Jnt welcke voorsien te zijne bij Justicie is voorseijde heesschere vercreghen heeft hier Jnt hof zekere lettren van commissien Jn materie van complainten vut crachte vanden welcken hij den voorseijden verwerere heeft ghedaen dachuaerden hier Jnt hof teenen zekeren daghe nemende ten seluen daghe Jeghens den verweerere conclusie dat bijden seluen houe gheseijt ende verclaert sal werden dat de voorseijde heesschere hem met goeder cause becroont ende beclaecht heeft vanden voorseijden verweerere met goeder cause zijne Jmpetratie vercreghen ende de beuelen daer si... begrepen den verweerere ghedaen doen Dat de verweerere hem met quader cause daerjeghens ghestelt ende gheopposeert heeft ende sal mids dien de selue heesschere ghehouden ende ghemainteneert werden Jn zijne voorseijde possessie ende saisine metgaders Jnde baten proffijten ende emolumenten daer an cleuende ende dat den trouble ende belet hem heesschere daer Jnne ghedaen ter contrarie gheweert sal werden ende de verwerere ghecondempneert hem te verdraghene den heesschere meer zulcke of ghelijcke beletten te doene Jn zijne voorseijde possessie ende saisine ende hem heesschere vp te legghene ende te betaelne voor de scade hem ghedaen twintich ponden parisis vlaemscher munte behoudens Juuste estimacie ende dat de handt mijns gheduchs heeren ghestelt ande sake litigieulx gheweert sal weerden ten proffijte vanden heesschere ende trestablissement thoue gheleijt hem ghedeliureert als daer an hebbende tscoonste ende baerblijkenste Recht metgaders ooc also vele meer als de scade meerder beuonden sal werden Ende dat Jndien de sake Lanc vertrec name de ...reance vander sake litigieuse hem heesschere pendente lite anghewijst zal zijn Den voorseijden verweerere loochenende tvoortstel vanden voorseijden heesschere dede ten daghe van zijnder andwoorde concluderen ten fijne van niet ontfanghelic quade cause quijte Ende de voorseijde procureur generael hinc Jnde ten fijne vander boete van drie ponden parisis ouer tfait ten proffijte mijns gheduchs heeren Elcke van partien bliuende bij zijnen fijnen ende conclusien ende makende Jeghens elc andren heesch van costen Ghesien ooc dimpetracie lettren ende munimenten metgaders dacte vanden houe ende al dat meer Jn dese zake behoort ghesien te zijne Wij verclarende ende ouer Recht dat hem de voorseijde heesschere met goeder causen becroont ende beclaecht heeft vanden voorseijt verweerere mainteneren den seluen heesschere Jnde possessie ende saisine van te presenteren de voorseijde cappelrie litigieulx metgaders vanden vruchten baten proffijten ende emolumenten daer toe staende Ende wenende handt mijns gheduchs heeren ghestelt ande sake contencieulx ten proffijte vanden voorseijden heesschere Ordonnerende dat tRestablissement thoue ligghende hem ghedeliureert sal worden Jnterdicerende den seluen verweerere den voorseijden heesschere meer zulcke oft ghelijcke trouble ende belet daerJnne te doene Ende condempneren den voorseijden verweerere ter Jnstancie van mijnen voorseijden heere den procureur general Jnde boete van drie ponden parisis ten proffijte ons gheduchs heeren ouer tfait bij hem Jn dese zake ghecommitteert ende voorts Jnde costen van dese sake van complainten tonser tauxatie Ghegheuen te ghendt onder den zeghele vander camere vanden Rade Jn vlaendren den achtiensten dach van wedemaent Jnt Jaer duust vijfhondert ende twaelue

test

Bij mijnen heeren vanden Raede gheordonneert Jn vlaenderen

N[?] Boullin

test

Roesselare

Sententie nopende de capelrie van onzen vrauwen outaer ghes[ey]t Tyseghem bjnnen de kerke van Rousselare anno 1512

M Frans[ois] van Gracht ysegheem