Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1460

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-03-1509

Type: Bevestiging door de bisschop van Doornik van de stichting door Rogerus de Lichteruelde van de kapelanij van Sint-Joris in Ter Bets, bij Roeselare

Beschrijving: Bisschop Ph[ilipp]us van Doornik bevestigt de stichting van de kapelanij van Sint-Joris in Ter Bets, bij Roeselare, door Rogerus dictus de Lichteruelde. Hij somt de bezittingen op die door de genoemde Rogerus gedoteerd werden [+ situering van de gronden], die samen jaarlijks ca. 20 pond parisis Vlaamse munt opbrengen. Dit werd bevestigd door de deken van de Christenheid van Roeselare, en door de schepenen van de locaties in kwestie. De bisschop legt de plichten van de kapelaan vast. Wanneer de functie van kapelaan vacant is, dan zal een nieuwe aangesteld worden door de bisschop van Doornik, op voorspraak van de stichter en zijn erfgenamen, zoals vastgelegd werd in BRU-AGSB-Z-n1462*.

Opmerking: Kopie. // Dit afschrift van 11/03/1509 bevat dezelfde tekst als het ongedateerde afschrift BRU-AGSB-Z-n1462; zie daar voor de eigennamen, instellingen en functies. BRU-AGSB-Z-n1462 spreekt wel over 'Passchasius, bisschop van Doornik', terwijl de 'Phus' in BRU-AGSB-Z-n1460 eerder naar de naam 'Philippus' lijkt te verwijzen.

Tekst

test
[voorkant]

Vniuersis p[rese]ntes l[itte]ras Jnspecturis Ph[ilipp]us dei gr[ati]a Tornacen[sis] ep[iscopu]s Salute[m] Jn d[omi]no sempit[er]nam Congaudentes exultamus Jn d[omi]no cum illius faue[n]te cleme[n][ti]a qui sup[ra] o[m]nis ge[n]tes excelsus Jn altis habitans Jn celo et in terra respicit oculo pietatis me[n]tes fidelium adeo diuino amore succe[n]sas co[n]spicim[us] q[uod] in talib[us] deuotionis et caritatis op[er]ib[us] se exercent per que multoru[m] crescit deuotio cultus augetur diuin[us] et a[n]i[m]arum salus eciam procuratur Sane nobilis vir dilectus nobis Jn [christ]o filius Rogerus dictus de lichteruelde armiger n[ost]re Dioces[is] sana meditatione p[re]cogitans gragilitatis humane conditione[m] status certitudine[m] non habere sed quod esse videtur Jn ea tendere potius ad non esse prouidentia suadente discreta et discretione prouida consulente Trinua[?] atq[ue] transitoria cu[m] sp[irit]ualib[us] et perpetuis bonis permutare Jntendens Quanda[m] capellaniam perpetua[m] ad laudem et gloria[m] cu[n]ctipotentis dei be[at]e et gloriose virg[in]is marie genetricis eius S[an]c[t]orum q[ue] et s[an]c[t]arum o[m]ni[um] pro suo et eius vxoris ac pare[n]tum et amicoru[m] suorum a[n]i[m]arum remedio et salute Jn domo sua sita apud betse Jn p[ar]rochia de Rollario dicte n[ost]re dioces[is] In no[m]i[n]e et honore gloriosissimi mil[it]is beati georgij fundate disposuit et fundauit ad cui[us] capellanie dotatione[m] terras et prata de bonis [...] a deo sibi collatis dedit contulit et perpetuo assignauit quo Inferius declara[n]tur Et pri[m]o quatuor mensuras vnam lineam et triginta octo virgas terre arabilis suas supra kere[m]mersch In p[ar]rochia de hoghelede dicte n[ost]re dioces[is] sub d[omi]nio nobilis et potentis principis d[omi]ni Comitis flandre[n]s[is] videlic[et] Jnter terras Joha[n]nis de essen et terras Joha[n]nis de heede Jtem sub eodem d[omi]nio et Jn p[ar]rochia predicta qui[n]q[ue] lineas et triginta tres virgas terre arabilis sitas et iacentes a parte oost supra dictu[m] kere[m]mersch Jnter terras Joha[n]nis de heede p[re]dicti et terras willermi dicti molnaers Jtem duas lineas cu[m] dimidia terre arabilis in eadem p[ar]rochia et sub d[omi]nio p[re]dicto in loco dicto hanestrate a parte noord Iuxta t[er]ras willermi molnaers sup[ra]dicti Jtem a parte west crucis sancti Ama[n]di tenden[tes] iuxta alnetu[m] septem lineas et viginti qui[n]q[ue] virgas terre arabilis sub d[omi]nio et p[ar]rochia p[re]dictis sitas et Jacen[tes] Jtem quatuor lineas terre arabilis sitas a parte west i[m]mediate Juxta petia[m] terre supradicte Jtem vna[m] linea[m] et qui[n]q[ue] virgas prati sitas et Jacen[tes] in loco dicto de West Rost mersch Jtem vndecim lineas et duodeci[m] virgas terre arabilis sitas et Jacen[tes] sub d[omi]nio p[re]fati d[omi]ni Comitis Jn castellania yp[re]ns[is] a parte oest vbi d[omi]n[u]s Roger[us] de ysenghem est scultetus In virscarina de haselt videlic[et] In loco dicto de boelt Iuxta terras thome dicti Clurx[?] ex vna parte et ex alia Juxta terras quonda[m] Joha[n]nis Witten Jtem nouem lineas et quater viginti virgae terre arabilis sitas Juxta terras dicti lancvoets a p[ar]te noord vltra viam ypren[sem] contig[...] terris Joha[n]nis Dicti molnaers Quequide[m] terre et p[ra]ta superi[us] declarat[a] fueru[n]nt et su[n]t dicte capellanie bene et sufficie[n]ter assignata nec vlla admortizatio[n]i Indigent sed sufficit illa sic simplicit[er] fore collata et donata adeo q[uod] capellani dicte capellanie ipsis terris et p[ra]tis sup[ra]dictis ac fructib[us] eoru[m]d[em] gaudere et vti possunt et poteru[n]t perpetuis temporib[us] pacifice et quiete de vsu lege et co[n]suetudi[n]e patrie et locoru[m] Jn quib[us] huiusmodi terre et p[ra]ta Jacent et co[n]sistunt valueru[n]t q[u...] [et] valent ac valere possunt et poterunt co[mun]iter et legitime singulis a[n]nis Imperpetuu[m] viginti libras paris[is] et amplius monete flandrie Sicut de hijs o[mn]ib[us] et singulis tam per diligentem inquisitione[m] a dilecto decano n[ost]ro [christ]ianitat[is] Rollarien[sis] de speciali ma[n]dato n[ost]ro sup[er] h[oc] factam q[uam] per l[itte]ras et cartas Scabinoru[m] dictoru[m] locoru[m] Jnde co[n]fectas sumus sufficie[n]ter Jnformati Quocirca p[re]fatus Rogerus nobis humilit[er] supplicauit vt d[i]ctam capellania[m] bene et sufficienter esse fundata[m] et dotata[m] pronu[n]ciare et decernere dignarem[ur] Nos igit[ur] huiusmo[d]i supp[licati] t[am]q[uam] pie et rationab[i]li fauorabilit[er] inclinati volen[d...] eius tam laudabile propositu[m] perduct[um] ad effectu[m] perdicta[m] capellania[m] bene et sufficie[n]ter esse fu[n]datam et dotata[m] auctoritate n[ost]ra ordinaria pronu[n]ciam[us] et decernim[us] Jn hijs scriptis Statue[n]tes eadem auctoritate q[uod] capellan[us] quicu[m]q[ue] p[ost] p[ri]mu[m] Jn d[i]c[t]a capellania can[oni]co instituet[ur] infra annu[m] a die sue institutio[n]is et pacifice possessionis eiusd[em] In plam[?] si faciat promoneri et p[er]solis resideat In eade[m] q[uod]q[ue] prim[us] capellanus quatuor missas qualib[et] ebdomada

test
[voorkant]

per sacerdotem ydoneu[m] In dicta capellania celebrari o[m]nis vero et singuli alij post primum capellanu[m] Instituendi In eadem celebrare nisi legitimo Inpedime[n]to fuerint occupati quo casu per aliu[m] celebrari facere necessario sint astricti collatione [et] prouisione dicte capellanie quotie[n]s eam deinceps vacare contigerit nobis et successorib[us] nostris Tornacen[sibus] e[pisco]pis ad p[rese]ntatione[m] dicti Rogeri fundatoris ac heredu[m] eiusd[em] perpetuo reseruat[...] prout eid[em] a sede ap[ostoli]ca est indultum per l[itte]ras ap[ostoli]cas super h[oc] co[n]fectas quaru[m] tenor sequit[ur] in hec verba Innocentius Ep[iscopu]s seruus seruoru[m] dei Dilecto filio nobili viro Rogero de lichteruelde domicello Tornace[n]s[is] dioces[is] Salute[m] et ap[osto]licam benedictione[m] deuotionis tue sinceritas qua et[er]no regi placere desideras rationabilit[er] nos inducit vt desiderijs tuis illis p[re]sertum q[u...] diuini cult[us] augme[n]tum respiciunt oportunis fauorib[us] annuam[us] Ex[er]ibete siquidem nobis pro parte tua petitionis series co[n]tinebat q[u...]d[em] tu de salute propria cogitans cupiensq[ue] terrena In celestia et transitoria in eterna felici co[m]mertio co[m]mutare rpo tue ac xvoris et pare[n]tum o[mn]i[u]m q[ue] amicoru[m] tuoru[m] a[n]i[m]arum remedio ad honore[m] dei et b[ea]ti georgij m[arty]ris qua[m]dam capellam Jmfra i[n] intes[?] p[ar]rochie eccl[esi]e de Rollario west Tornace[n]s[is] dioces[is] spectantis ad presentationem dilectoru[m] filiorum Abbatis et co[n]uentus mo[na]sterij b[ea]te ma[ri]e de zu[n]nebeke ordinis sancti Augustini Morine[n]s[is] dioces[is] edificear[?] ipsam q[ue] de bonis tuis p[at]rimomalib[us] In viginti libris parisien[sibus] monete flandren[sis] annuis et perpetuis redditib[us] dotare proponis Quare pro parte tua nobis extitit humilit[er] supplicatu[m] vt tibi fundandi et edificandi dictam capellam Jnfra limites supradictes Jure p[at]ronat[us] ipsius capelle tibi et heredib[us] tuis Imperpetuu[m] reseruare co[n]cedere Licencia[m] dignarem[ur] Nos itaq[ue] hoc tuu[m] laudabile propositum Jn d[omi]no co[m]mendantes ac volentes votis tuis fauorabilit[er] a[n]nuere Jn hac p[ar]te tuis supplicatio[n]ib[us] Jnclinati p[re]dictam capellam Infra dictos limites fundandi et edificandi Dote huiusmodi sibi de bonis eisd[em] p[ri]mitus assignata diocesan[d...] loci ac dictorum Abbatis et co[n]uentus lice[n]cia minime requisita Jure q[ue] alias dicte p[ar]rocialis eccl[esi]e et cuiuslib[et] alterius Jn omnib[us] semper saluo plena[m] et liberam auctoritate[m] ap[osto]lica tibi licencia[m] de speciali gr[ati]a elargim[ur] Jure p[at]ronatus eiusdem capelle tibi et heredib[us] tuis Imperpetuu[m] reseruato Nulli ergo o[m]nino ho[m]inj liceat hanc pagina[m] nostre concessionis instringere vel ei ausu temerario co[n]traire Si quis aute[m] hoc atte[m]ptare p[re]sumpserit Jndignationem o[mn]ipotentis Dei et b[ea]torum petri et pauli ap[osto]lorum ei[us] se nouerit incursuru[m] Datum Auinion[e] iij° Non[as] dece[m]br[is] pontificat[us] nostri Anno p[ri]mo in quor[um] o[mn]i[u]m testi[m]o[ni]um p[re]missoru[m] presentes l[itte]ras ad p[er]petua[m] Rei memoria[m] fieri ma[n]damm[u]s Sigilli nostri munimine Roboratus? Datu[m] [et] Actum Tornaci die vicesima pri[m]a Me[n]s[is] octobris Anno D[omi]ni Millesimo trece[n]simo qui[n]quagesimo sexto

Sic sig[na]tu[m] sup[er] plica[m]

J. Nazard[e]

Coll[ati]onata est p[rese]ns copia de v[er]bo ad v[er]bu[m] Ad Originales l[itte]ras et Concordat per me No[ta]riu[m] h[oc] Subsc[ri]pt[...] a[nn]o D[omi]ni M.° v.imo nono me[n]s[is] martij die vero vndecima

P.[?] Dondere not[arius] pub[licus]

G. rousselare Copia fundationis Capellanie S[anc]ti martiris Georgij apud bets Jn parochia de rousselaere facte per nobilem Rogerium de lichteruelde anno 1356