Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1459***

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-01-1727

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden 12.en Julij 1712" (12/07/1712); "eersten octobre 1726" (01/10/1726); "tsedert j.a octobre 1726" (01/10/1726); "1727".

Type: Verhoging van de vergoeding door de abt van Zonnebeke aan G. Bouten voor het innen van de inkomsten van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Aanvulling door abt Patricius Holuoet van Zonnebeke op de overeenkomst die hij sloot met G. Bouten, waarin bepaald wordt dat de genoemde Bouten voor zijn diensten in het ontvangen van de inkomsten van de abdij, niet de 20ste of 30ste penning zal ontvangen (zoals eerder bepaald was), maar de 12de penning [+ uitzonderingen en bijkomende bepalingen]

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1459*** staat onder BRU-AGSB-Z-n1459***.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Wij patricius holuoet abt ende heere van zonnebeke sijn andermael gheconveniert met Den voorschreuen Bouten dat voortaen de tantiesme ofte ontfanckgelt soo

van alle de heerelicke renten martgelden relieuen thienden pennijnck leendiensten etc[eter]a bij hem bouten te doen voor de selue abdije volghens sijn Commissie vanden 12.en Julij 1712 dit van allen ontfanck Jn ghelde tsedert eersten octobre 1726 sal proffijtteren voortaen Den twaelfsten pennijnck Jn plaetse vanden twintighsten ofte dertighsten pennijnck bij de voorenstaende Conventie vermelt nemaer t'gonne dat Jaerlickx Jn nature van hauer ofte Capoenen sal gheleuert sijn door de debiteuren Jnde voorseijde abdije en sal hij bouten Geen tantiesme hebben ende Jn recompentie vande voorseijde augmentatie van tantiesme sal hij bouten tsedert j.a octobre 1726 voorseijt moeten betaelen Jaerlickx soo langhe hij het ghebruijck heeft vande huijsijnghen Edifitien ende Erfue der selue abdije tot ses ponden grooten vlaems bouen t'onderhout van placken

test
[voorkant]

staecken ende stroijdaecken alsoock de glaeseveinsters dander noodighe reffectien aldaer sijn tot Laste van[de] abdije ende alswanneer hij bouten soude scheeden van tverder ghebruijck van[de] huijsijnghe ende erfue der selue abdije sal dat vermoghen te doen ende ontsleghen wesen vande selue ses ponden grooten vlaems s'Jaers mits advertentie doende ses maenden voor Baefmisse ende ten Surpluse de gheseijde Commissie en[de] Conventien hiervooren blijuen Jn alles Jn vigeur sonder Eenighe Jnnovatie ofte alteraetie actum Desen tweede[n] Januarij xvij.C Seuenentwintigh Jn Double

Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke

G. Bouten 1727