Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1459**

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-07-1712

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in daten twaelfsten Iulij xvij.C twaelfue" (12/07/1712).

Type: Bevestiging door de abt van Zonnebeke van overeenkomst met Geerardus Bouten betreffende het innen van de inkomsten van de abdij, met bijzondere aandacht voor de vergoeding waarop Bouten recht heeft

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij een overeenkomst gesloten heeft met Geerardus Bouten, griffier van Zonnebeke, betreffende het innen van de heerlijke renten en andere inkomsten van de abdij, conform de commissie die de abdij hem verleende op 12/07/1712. In het bijzonder wordt bepaald welke inkomsten Bouten zal genieten.

Tekst

test
[voorkant]

Wij patricius Abt ende heere van Zonnebeke declareren geconueniert te wesen mits desen met geerardus bouten greffier der selue prochie nopende t'ontfanghen de heerelicke renten etc[eter]a mitsgaders martghelden Conforme de Commissie bij ons verleent in daten twaelfsten Iulij xvij.C twaelfue jnder voughen dat hij bouten sal proffijtteren de boeten daerbij vermelt geremitteert wesen vanden pacht van t'huijs edificien ende derfue vande Abdie bij hem te ghebruijcken gedeurende desen ontfanck bouendies den twintichsten penninck van alle de heerelicke

Gedeelte van

test
[voorkant]

renten Cheinsen Leendiensten reliefuen etc[eter]a ende den dertichsten pennijnck ten regarde van t'martgelt ofte vijfthienden pennijnck ter vercoopijnghe vande allodiale gronden ende van den t'hienden p[ennijn]c ter vercoopijnghe van Leenen dit van alle den ontfanck die danof sal prouenieren Jn ghelde Actum in double desen twaelfsten julij 1712

Patricius Holvoet Abt ende heere van Zonnebeke