Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1459

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-07-1712

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke gegeven aan Geerardus Bouten om de inkomsten van de abdij te Zonnebeke te innen, en andere handelingen te stellen m.b.t. het bezit van de abdij

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, geeft aan Geerardus Bouten, griffier van Zonnebeke, volmacht om alle inkomsten van de abdij in de parochie van Zonnebeke te innen, en bijkomende juridische handelingen te stellen betreffende de bezittingen van de abdij [+ plichten en rechten van deze functie].

Tekst

test
[voorkant]

Wij Patricius Abt ende heere van Sonnebeke authoriseeren ende Constitueren bij desen den Persoon van geerardus Bouten greffier der selue Prochie omme te ontfanghen alle de heerelicke hauer pennijnck hennen Capoenen ende Cheijnse renten Competerende de vermelde abdie alsoock de Leendiensten t'hienden pennincq ende martghelden beste vrome relieuen ende alle heerelicke ende houelicke rechten annex aende selue heerelicheden ende Leenhof van Sonnebeke danof bij hem quitantien te verleenen ansocht sijnde van oude achterstellijnghen als oock moderatie te geuen naer reden ende alles met onsen advu d'onghewillighe debiteuren tot betalijnghe te bedwijnghen bij Iustitie Soo hij het geradigh vint doende hier van behoorelijcke in Kennen ende rekenijnghe ten alle tijden hiertoe ansocht sijnde voorders d'erfachtighe ofte Coopers in erfuen te doen Commen de landen te doen Stellen behoorelick ten hoofde de Leenen vande selue heerelichede ghehouden te doen verheffen als Sij

test
[voorkant]

veranderen t'sij bij vercoopinghe ofte ter doot de Leenmannen rapport ouer te doen gheuen in forma danof recipis te Verleenen feauteijt te doen doene alle de boeten daer vuijt resulterende tinnen ende ontfanghen de welcke sullen sijn ten proffijtte van hem boutten sonder rekenijnghe danof te moeten doen ghereserueert de boeten faute van non tijdelijcke onterf ofte erfuenisse die sullen sijn ten proffijtte vanden bailliu immers alles te doene met diligentie ghelijck eenen ontfangher ofte admodiateur soude moeten ofte moghen doen houdende voor goet al t'gonne hij sal doen ofte al reede heeft ghedaen in dierghelijcke admodiatie ofte ontfanck al t'selue ghelijck wij het selue soude ghedaen hebben onder belofte ende verbandt als naer rechte Actum desen twaelfsten julii seventhien hondert twaelfve

Patricius Holvoet Abt ende heere van Zonnebeke