Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1505

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-08-1673

Type: Denombrement door Outter Cornelis filius Pieters van een leen te Zonnebeke, gehouden van het leenhof van Klerkshove

Beschrijving: Outter Cornelis filius Pieters biedt het denombrement aan voor het leen te Zonnebeke dat hij houdt van jonker Guill[iam]es Gheerardij, heer van Klerkshove te Langemark, van diens leenhof van Klerkshove [+ situering van het leen]. Hij kocht dit leen van jonker Philippe Adriaen de Bette, die gehuwd is met jonkvrouw Eleonora du Chastel, vrouwe van Trioles, Wanckaert, etc. [+ plichten van het leen].

Tekst

test
[voorkant]

Dit is t'rapport groote ende denombrement van mijnen Leene dat Jck Outter Cornelis f[ilius] pieters houdende ben van Jo[ncke]r Guill[iam]es Gheerardij heere van Clercxhoue et[cetera] ende dat vant selue hof van Clercxhoue Jn Langhemarcq daer mijn voors[eijd]e Leen ghehouden Js wesende een stick zaeijlandt met de groene Cattheijlen daerop staende groot een ghemet iiiij.XX x° Roen ofte daerontrent paelende van oosten Jo[ncvrauw]e Carree van suijden ende westen mijn selfs Landt van noorden de Rousselaerstraete gheleghen bij de moriaens galghe binnen de prochie van zonnebeke competerende mij[n]s selue Leen bij coope van Jo[ncke]r Philippe Adriaen de Bette als hebben[de] Jn huijwelick Jo[ncvrauw]e Eleonora du Chastel vrauwe van trioles wanckaert et[cetera] en[de] wort mijn voors[eijd]e leen ghenaempt [niet ingevuld] staende ten dienste trauwe ende waerhede ten reliefue vander bester vrome ende camerlinck ghelt naer costuijme ende alst v[er]andert bij coope soo eijst schuldich den t'hiende penninck van dat ghelt ghelick relief ende camerlinckgelt met protestaetie Jndien mijn voors[eijd]e Leen meer ofte min v[er]mochte werde dies te- ghestaene ten segghen van Mannen dies huijsghenoot Jck ben Jn kennisse der waerheijt hebbe Jck dese Letteren van Rapporte onderteeckent ende mijnen zeghel daeranne ghehanghen desen xxvj.e[n] ougst xvj.C drijentzeuentich Toirconden

t' marck van mij Woutter Cornelis

test
[achterkant]

Woutter Cornelis rapport 1673 n° 22