Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1438

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-04-1507

Type: Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in het beroep dat door Cornelis de Breede aangetekend werd tegen zijn eerdere veroordeling in een proces tegen de abdij van Zonnebeke, betreffende het bezit van het Pierstuk

Beschrijving: Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in het proces tussen Cornelis de Breede (eiser) en de procureur-generaal van Vlaanderen, en de schepenen van de vierschaar van de vorst van Ter Hazelt in Oost-Ieper-Ambacht, de abdij van Zonnebeke, en de procureur-generaal van Vlaanderen (verweerders). Het proces ontstond ten gevolge van het feit dat de abt van Zonnebeke aanspraak maakte op 5 1/2 lijn grond van een stuk grond dat al een jaar of 7 à 8 gebruikt werd door Cornelis de Breede, het Pierstuk geheten. Een eerdere rechtzaak stelde de abdij in het gelijk en veroordeelde De Breede tot de proceskosten en een boete (die te vroeg geïnd werd); De Breede tekende hiertegen beroep aan bij de Raad van Vlaanderen. Deze oordeelt dat de abdij de rechtmatige bezitter is van de grond, maar dat de veroordeling van De Breede tot het betalen van een boete, en de inning van die boete, op onrechtmatige wijze gebeurde.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Sententia Quinque linearum terre nomi- nate t'Pierstijc Jacentium in Oost-Jper ambacht 1507

test

De Raedslieden mijns heeren Sheertshertoghen van oostrijcke Prince van Castillen Graue van vlaendren Gheordonneert Jn vlaendren Doen te wetene allen lieden dat ghesien tproces hier Jnt hof hanghende Tusschen cornelis de breede heesschere metten procureur generael van vlaendren ouer een zijde Ende willem vander mandele Joos Kynde martin hoet

J...s[?] de deckere ende gillis monstruel Scepenen mijns gheduchts heeren van zijnre vierscare ter haselt Jn oostijperambacht ghedaechde mijn heeren de Religieusen abd ende conuent van zinnebeke ende de vornomde procureur generael als dese zale anghenomen hebben ouer den bailliu van oostijperambacht gh... verweerers ouer andre Sprutende vut cause van dat de vorseijde cornelis heesschere heeft doen zegghen dat onder andre goed hem toebehoorende ende Jn pachte houdende hem behoorde toe zekeren grond van eruen gheheeten tpierstic gheleghen onder de vorseijde vierscare daerof hij gheuseert ende paisiuelic ghebruuct heeft zeuen of acht Jaer lanc gheduerende zonder wederzech van yemende tot nv onlancx tede... dat de heere van Zinnebeke hem zegghende gherecht zijnde Jnde vijf lijnen ende een helf vanden voorseijden gronde daerup te wette gheprocedeert heeft bij voetstellinghen van zo verre dat nietJeghenstaende de presentacie hem ghedaen bijden heesschere hem pacht te betalene Jn alsouerren als hij van zinen ghepretendeerden Rechte duechdelic dade blijken bij vtwijse van goeden lettren bij landsceeders goede lieden of anders de ghedaechde hemlieden abuserende ghewijst hebben den vornomden heere van zinnebeke vulcommen van preuuen ende den heesschere ghecondempneert Jnde costen dat zij ghetauxeert hebben tot xviij l parisis zonder hem vpgheroupen thebbene om te hoorene Jn zine di...en dat meer ende uerghen es hadden hem ghecondempneert ten versoucke vanden bailliu Jnde boete van lx l parisis om de welke hij gheuanghen es gheweest ende zoude hij vutghecocht hebben hadde bedwonghen gheweest vier zeluerin croesen? weghende xxij onssen te namptierene die de vorseijde bailliu Jeghen sheesschers doen? ende wille vercocht heeft voor ende aleer de vorseijde boete ghegroot was Al ten grooten grieue vanden vorseijden heesschere die om voorsienichede commen es hier Jnt hof[?] ende Jeghen de verweerers diehij bet...ken heeft heesch doen maken ende tenderen ten fine dat bijden houe ghezeit ende verclaert worde hem met goeder cause beclaecht hebbende vanden ende daer zal wederRoupen ende te nieuten ghedaen of emmer ghecorrupert ende ghereformeert naer Rechte ende die corrigierende de heesschere gheabsolueert vande vorseijde boete ende expressiue costen De welke costen van Jnt ...an hem daerJeghen bij dinuncien? ghehoort te zine alsoot behooren zal Den procureur generael tenderende Jeghen de ghedaechde ten fine dat zij ghecond... voorden Jn twee boeten elke van lx l parisis ten orbore van onsen vorseijden heere ter cause van hueren abus..... Jn dit stic ghecommitteert ende de vorseijde bailliu ende scouteete ghecondempneert te bringhene hier Jnt hof de vorseijde vier croesen of voor de weerdde van dien lx l parisis Jn ghelde de welke finen den heesschers elc Jnt huere behooren anghewist te zine also zij mainteneren Den verweerers sustinerende ter contrarien dat wat tijts es leden de ghem... hadden doen doen wettelik voetstellinghe vp den gront van eruen ghenaemt tpierstic bouen verclaert maintenerende daerin gherecht wesende ende den heesschere jeghen hueren danc dien beseten ende ontbloet hebbende zekeren tijt hendelic naer drie wettelicke daghen daerup ghehouden ende bijden ghem... continueren? vercreghen hebbende zij hadden bijden ghed... ghewijst gheweest thuerer Jnformacie daernaer was commen de heesschere ende hadde den ghem... ontkent eenich Recht hebbende in tvorseijde stic lants ende de vorseijde ghedaechde partien an beeden zijden Jnt langhe ghehoort hebbende zij hadden de ghemt... ghewijst ter verificatie van hueren vermeten die zij wel ende duechdelic gheprouft hadden midswelken zij dezelue ghe... ghewijst hadden daerof vulcommen ende den heesschere ghecondt Jnde costen die zij daernaer hem ghehoort ghetaxeert hadden ende ... tsinen goede te dien cause gheconsenteert hadden hem ooc ten versoucke vanden vorseijden bailliu ghecond...t Jnde boete naer de keure als ouerterdre? ende daer Jeghen ghedaen hebbende Ende al en hadden zij den vorseijden heesschere dit doende niet ghegreueert nochtan hij hadder hem af beclaecht ende de verweerers hier Jnt hof betrocken Jnt cas van Reformacien ende de conclusien doen nemen hier bouen verhaelt ten welken hij behoort verclaert te zine niet ontfanghelic ende emmer die ghemaect ende ghenomen hebbende met quader cause zonder af veruallen ende de verweerers van al ende ooc vanden heessche vanden procureur generael gheabsolueert zijn tvonnesse vanden vornomden ghed...en gheseit wel ende duechdelic ghewijst zoude ouer zulc met al datter ancleeft ende naer gheuolcht es sorteren effect zonder ghecorrigiert of ghereformeert te zine elke van partien bijden Redenen voren verclaert ende meer andre van hueren weghen voorghestelt persisterende Jn huere finen ende makende heesch van costen Ghesien ooc de enquesten van beede zijden de Reprochenen ende saluacien metgaders de acten vanden houe ende al dat behoort ouersien ende ghem...t te zine Jn dese zake Wij alsaemt alst angaet den costen ghewijst ten proffijte vanden vorseijden Religieusen abd ende conuent van Zinnebeke hebben gheseit ende ghewijst zegghe ende wijsen bij desen onsen ... ende ouer Recht bijden vorseijden heesschere qualic betrocken zijnde ende bijden vornomden ghedaechder wel ghewijst ordonnerende haer vonnesse ouer sulc te sorterene effect ende absol... dien angaende de verweerers vanden heessche ende conclusie vanden vorseijden heesschere ende ooc vander boete Jeghen hemlieden ghepretendeert ter cause van abuse bijden procureur generael Ende nopende der boete van lx l parisis ghewijst ten proffijte vanden vornomden bailliu zegghen ende wijsen tvorseijde betrec met goeder cause bijden vornomden heeschere ghedaen zijn... ende bijden ghedaechden dien ... qualic ende onduechdelic onbewijst[?] absoluerende den heeschere vander zeluer wette ende ordonneren de vorseijde vier croesen vp die ... Jn wesene zijn of anders de weerde van dien den vorseijden heesschere gheestimeert te zine Condempn... de ghediende ouer huer abuus Jn die stic ghecommitteert te betalene ten orbore van onsen vorseijden heere de boete van lx lb parisis ende den vorseijden heesschere vptelegghene ende te betalene ten proffijte v... vornomde ghedaechden ende Religieusen de heelt vanden costen van desen precesse ende den vorseijden bailliu ende scepenen ghedaechde ten proffijte vanden heesschere dandre heeft al tonser taxatie Jn kennessen van desen hebben wij den zeghele vander camere vanden Rade hieran doen hanghen Ghegheuen te ghend den xviijen dach van april Jnt Jaer duust vijfhondert ende zeuene naer paesschen

test

B minen[?] heeren van den Rade gheordoneert Jn vlaendren

... v. vaernewijc

test

doe mij doet d...

...

G. rousselaere Vijf Lijnen en half ... Sententia quinque Liniarum terre nominate t'pierstijc Jacentium Jn Oost Jper ambocht anni 1507